Inleiding

Inhoud

Inleiding

De gemeenteraadsverkiezingen hebben in onze gemeente geleid tot een nieuw coalitieakkoord. Een akkoord op hoofdlijnen met ambities en opdrachten aan het college van burgemeester en wethouders. Wat aansprekend is, is dat de raad het college vraagt om, bij meer omvattende ambities en ontwikkelingen, te komen met zogeheten startnotities. Dat vraagt een andere werkwijze van raad, college en ambtelijke ondersteuning. Het zal zorgen voor een nog beter proces van kaderstelling door het debat in de raad en het zal bijdragen aan nog betere participatie.

Het college heeft het coalitieakkoord geconcretiseerd in het collegeprogramma en heeft daarbij ook lopende ontwikkelingen een plaats gegeven. Het collegeprogramma is natuurlijk onlosmakelijk verbonden aan de begroting. Om de ambities te realiseren moeten middelen ingezet worden en over de realisatie en inzet dient verantwoording te worden afgelegd. De lezer vindt daarom dat wat het college zal gaan doen om het coalitieakkoord te realiseren terug in de begrotingsapp op de website van de gemeente Staphorst. Ook de voortgang die geboekt wordt is te volgen.

Het college heeft zich voorgenomen om, periodiek, op thematische wijze in ‘huis aan huis’ bladen en op de website te berichten over ontwikkelingen waar de gemeente mee bezig is. Op deze manier is het voor inwoners, partners en ondernemers nog eenvoudiger om te volgen waar de gemeente allemaal mee aan de slag is en gaat.


Bestuursstijl

Een college van burgemeester en wethouders laat het  collegeprogramma vergezeld gaan van de bestuursstijl. De bestuursstijl geeft, in hoofdlijn, antwoord op vragen als; hoe gaan wij besturen, hoe werken wij samen met inwoners, ondernemers en partners, onze gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en met elkaar.

Beleid, wet- en regelgeving
Beleid, wet- en regelgeving zijn vanzelfsprekend leidend voor het college van burgemeester en wethouders. Het college respecteert besluiten die door het vorig college genomen zijn.

Samenwerking met inwoners, ondernemers en partners
In overeenstemming met de missie en visie van de gemeente zet het college van burgemeester en wethouders zich in voor onze samenleving. Het college geeft de Staphorster samenleving ruimte en vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen. Inwoners en bedrijven die ons nodig hebben kunnen op ons rekenen. We versterken en versnellen initiatieven in de samenleving en werken samen aan resultaat. Het bestuur zet zich voor het proces van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Samenwerking met de gemeenteraad
Er is respect en acceptatie, zoals dat past bij het dualistisch democratisch stelsel, voor de onderscheiden rollen en bevoegdheden. Vragen van raadsleden beantwoord het college open, het college stelt zich toegankelijk op bij vragen. Het college stelt zich transparant op en voorziet de raad desgevraagd, maar ook proactief van informatie.

Samenwerking met de ambtelijke organisatie
Er is respect en acceptatie voor elkaars rollen zoals dat past bij de rol van deskundige en adviseur en die van bestuurder. De ambtelijke organisatie adviseert integer, deskundig in overeenstemming met wet-, regelgeving en beleid. Bestuur en ambtelijke top zorgen voor een goede verbinding, tegenspraak is daarbij noodzakelijk en gewenst. Wederzijds staan we voor integriteit, vertrouwen en transparantie.

Portefeuilles
Het college stelt een verdeling van de portefeuilles vast en erkent het primaat van de portefeuillehouder. Daar waar onderwerpen meerdere portefeuilles betreft kiest het college een projectwethouder. Bestuurders houden rekening met elkaars portefeuilles.

Afspraken met derden
Gesprekken met derden en een bestuurder vinden plaats met ambtelijke ondersteuning en worden, op hoofdlijnen,  schriftelijk vastgelegd. Bestuurders realiseren zich dat besluiten genomen worden door het college en zeggen ten hoogste een ‘inspanningsverplichting’ toe.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud