Coalitieakkoord 2018 - 2022

Het coalitieakkoord, opgesteld door coalitie, vormt de basis voor het collegeprogramma
Inhoud

Programma 0 | Algemeen bestuur en organisatie

Een goed bestuur is er voor haar samenleving en bestuurt op democratische en transparante wijze met het algemeen belang voor ogen. Dat doen we lokaal met onze inwoners en ondernemers. In de regio werken we samen met de provincie, andere gemeenten en overheden. Wij zijn dienstbaar aan de Staphorster samenleving.

Het management van de gemeente Staphorst heeft het programma ‘Doorontwikkeling organisatie’ opgezet met als doel maximaal aan te sluiten bij datgene wat verwacht wordt en wat de gemeente (legitimiteit) hoort te doen. Het strategisch personeelsbeleid is vastgesteld en competentiemanagement is ingevoerd. Daarnaast zijn een nota bedrijfsvoering en P&C-cyclus vastgesteld. Het is van belang te blijven investeren in de kwaliteit van de medewerkers.

De 'kapstok' van de doorontwikkeling is onze eerder genoemde missie en visie. Er is de afgelopen bestuursperiode veel in gang gezet en gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de inlijving van de decentralisaties op het sociale leefdomein en de implementatie van de EPOS-werkwijze binnen het fysieke leefdomein.

Zelfstandig Staphorst in een sterke regio
De gemeente Staphorst is een gezonde en zelfstandige gemeen- te en maakt onderdeel uit van een sterke en krachtige regio Zwolle. In samenwerkingsverbanden hebben we veel te brengen en te halen. Bij het aangaan van samenwerking wordt beoordeeld of dit leidt tot verbetering van de kwaliteit, reductie van de kosten, kansen voor medewerkers en/of vermindering van de kwetsbaarheid. Wij werken samen vanuit de gedachte; ‘samen waar nodig, zelfstandig waar mogelijk’.

Ambitie zelfstandigheid
Wij zetten ons in voor het behoud van zelfstandigheid. Wij werken strategisch efficiënt samen, daar wat dat waarde toevoegt voor onze gemeente of de gemeenten waarmee we samenwerken. Samenwerking mag niet ten koste gaan van de zeggenschap van de gemeenteraad en de identiteit van de gemeente Staphorst.

Samen met de samenleving
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en initiatieven. Participatie en burgerschap zijn een groot goed. Wij willen initiatieven uit de samenleving graag ondersteunen en stimuleren. Het is daarbij belangrijk helder te zijn over haalbaarheid, rollen en verwachtingen. Vooral bij initiatieven ‘houden we de vaart erin’.

Ambitie ondersteuning initiatieven

Wij stimuleren en ondersteunen initiatieven uit de samenleving en participatie met de samenleving. Daarom richten wij het komend jaar een ontwikkelfonds voor initiatieven uit de samenleving op.

Kwalitatief en klantgerichte organisatie

De ambtelijke organisatie is dienstbaar, kwalitatief hoogwaardig, resultaatgericht en omgevingsbewust. De organisatie is benaderbaar, verleent haar diensten op enthousiaste wijze en doet dat met passie voor de gemeenschap. Medewerkers tonen daadkracht, nemen verantwoordelijkheid, geven en genie- ten vertrouwen en zijn gericht op participatie. Vakmanschap, dichtbij de klant, transparant en gericht op dat wat kan.

Ambitie goed werkgeverschap
Wij zetten de komende tijd in op het duurzaam verbeteren van het vakmanschap in onze organisatie door ruimte te blijven bieden voor persoonlijke ontwikkeling, opleiding en door het creëren van meer experimenteerruimte. Wij zetten daarnaast in op ‘goed werkgeverschap’, vanuit de overtuiging dat een aantrekkelijke werkgever de beste medewerkers aan kan trekken.


Ambitie inperken inhuur
Wij zetten in op het inperken van inhuur van externe medewerkers. Wij verwachten door de organisatie kwalitatief te verbeteren ook minder afhankelijk te zijn van externe deskundigheid.


Ambitie dienstverlening
Wij zetten de komende tijd nog nadrukkelijker in op het inspelen op de behoeften van de inwoners en ondernemers. Dit geldt ook voor de (digitale) bereikbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. We gaan daarbij nog meer werken met medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een breder onderwerp of een doelgroep. Dit in navolging van bijvoorbeeld de ‘accountmanager bedrijven’ en de ‘ruimtecoaches.’

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde voor een gezonde en dynamische samenleving. Samenwerking met de nationale politie, de veiligheidsregio en op het gebied van gezondheidszorg is van groot belang.

Voldoende blauw op straat
De politiepost, zoals die nu ingericht is in het gemeentehuis, draagt in belangrijke mate bij aan de de veiligheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en ondernemers. Zichtbaarheid, en als zodanig herkenbaar en aanspreekbaar ‘blauw op straat’, is van het grootste belang voor de veiligheid en veiligheidsbeleving van onze inwoners en ondernemers.

Ambitie wijkagenten
De politie is het meest effectief in de vorm van ‘blauw op straat’. In het bijzonder de wijkagent dient aanwezig, herkenbaar en zichtbaar te zijn. Het college blijft zich inzetten voor de aanwezigheid van het juiste aantal wijkagenten en het behouden van een politiepost in onze gemeente.

Ambitie veiligheidsbeleving
Handhaving is primair een taak van de politie. Ook daar waar het veiligheid betreft, is het van belang dat goed samengewerkt wordt. Wij nemen een proactieve rol in om samen met de politie de veiligheid en veiligheidsbeleving te vergroten.

Behoud voorzieningen brandweer en ambulance
De gemeente Staphorst is gebaat bij een goed opgeleide en toegeruste brandweer. Vooral wanneer sprake is van brand bij rieten daken of veestallen. Dit vereist specialistische kennis en apparatuur. Ook buiten de gemeente is de brandweer van Staphorst om die reden wel eens ingezet.

Bij spoedeisende hulp wordt een beroep gedaan op de ambulance(post). De gemeente Staphorst is qua oppervlakte groot, kent een fors wegennet en een complex knooppunt op de snelweg. Er is sprake van veel bedrijvigheid, mede in de vorm van maakindustrie. Ongevallen zijn onontkomelijk. Het belang te beschikken over een ambulance(post) is daarom groot.

Ambitie behoud voorzieningen
Wij zetten ons in voor het behoud van een goed opgeleide en toegeruste brandweer en brandweer- kazerne. Daarnaast zetten we ons in voor het behoud van een bemande ambulancepost. Voor beide hulpdiensten zien wij toe op naleving van de aanrijtijden.

Versterking van de veiligheid
De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. De samenleving heeft zelf ook een verantwoordelijkheid om de veiligheid te bevorderen. Dit gebeurt op veel terreinen, zoals buurtapps en het netwerk van AED-apparaten in de gemeente.

Ambitie veiligheid
Wij zetten ons in voor het versterken van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Hiervoor wordt de inzet en het gebruik van Burgernet en buurtpreventieapps gestimuleerd. Waar mogelijk en haalbaar versterkt de gemeente de veiligheid door de inzet van cameratoezicht op strategische posities in de gemeente.

Veilige jaarwisseling
Samen met betrokken inwoners zorgen we er jaarlijks voor dat de jaarwisseling ordentelijk en in goede harmonie verloopt. Wij zijn trots op de grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Wij maken ons echter ook wel wat zorgen. De feestelijke afsluiting van het jaar gaat gepaard met veiligheidsrisico’s. Ook landelijk is dit een punt van aandacht. Het is belangrijk dat de jaarwisseling voor een ieder een goed en veilig begin is van het nieuwe jaar. Zwaar vuurwerk en ongecontroleerde branden zorgen voor risico’s op het gebied van letsel, woningbrand of andere schade.

Ambitie voorlichting en bewustwording
Wij gaan samen met betrokkenen, inwoners en organisaties aan de slag met voorlichting en werken aan bewustwording met betrekking tot de risico’s van vuurwerk, het persoonlijk letsel en brandgevaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan illegaal zwaar vuurwerk en aan het afsteken van vuurwerk nabij rietgedekte woningen, zoals aan De Streek. 

Programma 2 | Verkeer en vervoer

Een goede infrastructuur is voor onze gemeente van groot belang. Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en de verkeershinder. Ook is het van groot belang voor de bereikbaarheid van onze gemeente, de bedrijven, het winkelgebied en woningen. Naast de genoemde onderwerpen is de openbare ruimte vaak ook de plaats waar mensen elkaar ontmoeten en recreëren.

Een veilige aansluiting

De gemeente Staphorst ligt strategisch aan de A28. Dit is een belangrijk onderdeel van de economische ontsluiting van Staphorst. De huidige situering en inrichting van de op- en afritten van en naar de A28 zorgen voor een mobiliteitsvraagstuk. De economische ontsluiting, bereikbaarheid en verkeersveiligheid vragen om het aanpakken van de ontsluiting op de A28.

Ambitie A28

Bereikbaarheid is essentieel voor de ontwikkeling van Staphorst. De ligging van de A28 biedt hiervoor kansen. Samen met andere overheden zetten we ons daarom in voor capaciteitsuitbreiding van de A28. Een goede en veilige ontsluiting van de A28 in onze gemeente is daarbij noodzakelijk. We zetten de verkenning naar verbetering en verplaatsing van de op- en afritten voort. Het komende jaar zullen we een krachtige lobby blijven uitvoeren, scenario’s onderzoeken en uitwerken met als doel te komen tot een raadsvoorstel voor verbetering en/of verplaatsing van de op- en afritten. Eerdere onderzoeksresultaten worden hierbij betrokken. Voor de haalbaarheid is financiering van andere overheden noodzakelijk.

Goed openbaar vervoer
Om de economie een impuls te geven is het essentieel om ook over goede openbaar vervoersverbindingen te beschikken. Ruime beschikbaarheid van goede busverbindingen en treinhalte is van groot belang voor de gemeenschap en ondernemers.

Ambitie openbaar vervoer
Wij zetten ons in voor goede openbare vervoersvoorzieningen. Dit houdt concreet in dat wij inzetten op het behoud van lijn 40 en het verbeteren van de aansluiting op de overige vervoersdiensten.

Ambitie bereikbaarheid
Wij stellen een notitie op over de bereikbaarheid van de gemeente. Hierbij betrekken wij de vormen van openbaar vervoer, zoals bereikbaarheid per bus en trein. Dit omvat tevens een behoefteonderzoek aan extra openbaar vervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijk- of buurtbus.

Ambitie treinhalte
Wij zetten in op de realisatie van een treinhalte en gaan door met de ingezette dialoog met betrokken organisaties. Het uitgangspunt hierbij is dat een treinhalte het openbaar vervoer dient te verbeteren.

Haven in ontwikkeling
Staphorst maakt deel uit van de economische regio Zwolle, een sterke regio die ook over belangrijke waterwegen en havens beschikt. Met het oog op de visie op de havenontwikkeling van Port of Zwolle bij Meppel is de gemeente Staphorst uitgenodigd om mee te denken over de mogelijkheden dit haven- gebied nog aantrekkelijker te maken en zodoende benaderd om aan te sluiten bij de bepaling van de toekomstvisie.

Ambitie haven
Ook wij zetten ons in voor de regio Zwolle en daarmee ook voor een sterke haven. Wij komen, in overleg met onze samenwerkingspartners, binnen een jaar met een positiebepaling op basis van verschillende scenario’s. Bij deze positiebepaling betrekken wij ook onze inwoners en ondernemers.


Verkeersveiligheid Rouveen
De verkeersintensiteit in en nabij de kern van Rouveen neemt de laatste jaren toe. Er zijn veel verkeersbewegingen waarbij zware, snelle, langzamere en kwetsbare verkeersdeelnemers de wegen met elkaar delen. Dat baart ons, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, zorgen.

Ambitie ontsluiting Rouveen
Wij gaan in de komende periode onderzoeken op welke manier de ontsluiting van Rouveen veiliger gemaakt kan worden en komen met concrete aanbevelingen.

Ruim baan voor fietsers
Een fietser is een kwetsbare verkeersdeelnemer. Het is van het grootste belang oog te hebben voor de veiligheid van deze weggebruikers. Ruim baan voor fietsers is vanuit economisch en  recreatief  perspectief  belangrijk  en  aantrekkelijk,  bewegen   is gezond en goede fietsverbindingen dringen het gebruik van auto’s terug.

Ambitie fietsplan
Wij komen met een fietsplan met maatregelen voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. De raad stelt bij de vaststelling van dit plan de prioriteiten vast en betrekt hierbij lopende ontwikkelingen. Wij bevorderen in dit fietsplan de verkeersveiligheid, vooral voor kwetsbare weggebruikers, in de nabijheid van winkels, sportaccommodaties, zwembad, scholen en andere voorzieningen.

Programma 3 | Economie en ondernemen

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie horen onmiskenbaar bij de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. De gemeente Staphorst zal zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Ook is er aandacht voor innovatieve ondernemers en het verlagen van de regeldruk. Staphorst wil ondernemers goed faciliteren door goed bereikbare en veilige bedrijventerreinen. Ook is er ruimte voor de verscheidenheid en de fase waarin ondernemers verkeren. Zo ook voor starters en bedrijven die groei doormaken.

Ruimte voor bedrijvigheid
Wij zorgen voor goed toegeruste en goed bereikbare bedrijventerreinen. We anticiperen op de behoefte van de ondernemers. Wij blijven, in overleg met ondernemers, provincie en de economische regio Zwolle, mogelijkheden onderzoeken om de aantrekkelijkheid en het vestigingsklimaat verder te verbeteren.

Ambitie bedrijventerreinen
Wij gaan verder met de al in gang gezette ontwikkeling van bedrijventerreinen. We zorgen daarbij voor een juiste verhouding tussen de beschikbare oppervlakte, werkgelegenheid en de belasting van de infrastructuur. Van belang is tijdig aan te sluiten bij de behoefte.

Starten met de wind in de rug
Het ondernemerschap zit sterk in de Staphorster gemeenschap verankerd. Dat vraagt om specifieke ruimte om op beperkte schaal te kunnen beginnen en om goede, op maat gesneden ondersteuning door de overheid. Het is belangrijk zicht te krijgen op de behoeften die er bestaan en de mogelijkheden die zich door wijzigingen in het economisch domein voordoen. Daarbij is het van belang om een klimaat te creëren waarbij (startende) ondernemers kennis kunnen delen met andere ondernemers.

Ambitie startende ondernemers
Wij gaan in kaart brengen welke behoeften aan ruimte en ondersteuning er bij startende ondernemers bestaat en op welke wijze de gemeente de behoefte aan kennisdeling kan ondersteunen.

Dynamisch winkelhart
Staphorst kent een verscheidenheid aan winkels. Bezoekers, ook uit andere gemeenten, zijn zeer te spreken over de kwaliteit en deskundigheid van onze winkeliers evenals het gratis parkeren. Wij willen de centrumfunctie verder versterken en daarbij kijken naar de inrichting van het gebied. Het gebied meer inrichten op ontmoeten en dat vanuit de behoefte die leeft bij winkelende bezoekers en de winkeliers. Daarbij hebben wij aandacht voor veilig laden en lossen van goederen in en nabij het centrum.

Ambitie winkelhart
Wij willen het winkelhart versterken samen met omwonenden en de ondernemers die er al een begin mee hebben gemaakt. Wij gaan onderzoeken welke wensen er bij omwonenden, ondernemers en bezoekers bestaan ten aanzien van het winkelcentrum. Dat onderzoek richt zich op zowel de verscheidenheid, de inrichting van het winkelcentrum, de functie van ‘ontmoeten’, veiligheid, de bereikbaarheid en het parkeren. Wij komen met een plan dat leidt tot een meer dynamisch, divers winkelgebied, met oog voor de functie van ontmoeten.

Ambitie verkeersveiligheid
In het al eerder genoemde fietsplan hebben we aandacht voor de bevordering van de verkeersveiligheid in het winkelcentrum.

Hart voor landbouw
Landbouw in al zijn uitingsvormen en de Staphorster dynamiek zijn sterk met elkaar verbonden. Het is een van de economische dragers en het heeft door de jaren heen het aanzicht van onze gemeente sterk bepaald. Het is ook een sector die volop in ontwikkeling is en mede om die reden is het belangrijk oog te hebben voor mogelijkheden tot herontwikkeling, daar waar agrarische gebouwen leeg komen. Daarnaast is het van belang om te onderzoeken welke nevenactiviteiten ontplooid kunnen worden, zodat agrarische bedrijven meer ruimte krijgen om andere, verwante activiteiten te kunnen ontwikkelen.

Ambitie nieuwe bestemmingen
Wij bieden ondernemers die geconfronteerd worden met het vrijvallen van agrarische gebouwen in principe ruimte om te komen tot nieuwe bestemmingen. Wij bewaken hierbij wel de belangen van bestaande agrarische bedrijven en de omgeving. Wij bieden daarbij onze landbouwbedrijven in het buitengebied ruimte voor (ondergeschikte) nevenactiviteiten zoals de verkoop van streekproducten of plattelandstoerisme.

Programma 4 | Onderwijs

Goed onderwijs is van het grootste belang om in sociaal, maar zeker ook in economisch opzicht, goed te kunnen functioneren. Bij dat uitgangspunt horen goed toegeruste scholen, die hoogwaardig onderwijs bieden. Ook horen daarbij activiteiten die bijvoorbeeld laaggeletterdheid zoveel mogelijk voorkomen. Goed onderwijs vindt plaats in goed toegeruste, duurzame gebouwen, die zo mogelijk efficiënt ingezet worden ten gunste van andere maatschappelijke activiteiten.

Goed onderwijs binnen bereik
Beschikbaarheid van basisonderwijs is in elke kern een voorwaarde. Beschikbaarheid mag geen drempel vormen, ook niet daar waar scholen door leerlingaantallen en landelijke normen in het gedrang komen.

Ambitie basisonderwijs
Wij zetten ons in om in iedere kern het basisonderwijs te behouden en coördineren een breed gedragen lokaal onderwijsbeleid.

Theorie en praktijk in balans
Het aanbod van theoretische kennis en vakmanschap vraagt meer aandacht. Dat geldt ook voor de balans tussen het aanbod aan onderwijsinhoud en de vraag die leeft bij ondernemers.

Ambitie vakonderwijs
Wij komen in dialoog met het onderwijsveld en de ondernemers met een visie op vakonderwijs. Wij denken hierbij concreet aan denkers die doen en verkennen ondermeer de behoefte aan een Vak-Havo en technasium.

Aandacht voor de kracht van bibliotheken
Bibliotheken vervullen, samen met andere partijen en soms ook eigenstandig, een aantal belangrijke rollen. De bibliotheek vult het onderwijs aan, werkt samen met organisaties aan het terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid, is voor velen een plezierige ontmoetingsplek en biedt op laagdrempelige wijze leesplezier. De bibliotheek kan een goede rol vervullen op het gebied van bewustwording daar waar het omgaan met social media betreft, jongeren komen vaak vroeg en veelvuldig in aanraking met social media met alle voor- en nadelen die dat met zich mee brengt.

Ambitie bibliotheken
Wij zetten ons in voor het behoud van de bibliotheken en faciliteren waar nodig samenwerking door bibliotheken met het onderwijs en andere partners.

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Bewegen hoort bij een gezond leven
Sporten en bewegen dragen bij aan een gezonde samenleving. Daarbij komt dat sport de sociale cohesie vergroot, sporten is immers ook ontmoeten. Sporten en deelnemen aan sportactiviteiten moet voor onze inwoners bereikbaar zijn. Bewegen zorgt overigens niet alleen voor verbeterde lichamelijke gesteldheid, ook de mentale gesteldheid verbetert. Wij hechten er veel waarde aan dat onze inwoners veilig kunnen bewegen in en nabij de eigen woonomgeving. De openbare ruimte dient ‘beweegvriendelijk’ te zijn ingericht en er dienen voldoende, uitdagende speelvoorzieningen beschikbaar te zijn.


Ambitie nieuw sport- en beweegbeleid
Wij ontwikkelen met onze inwoners, scholen en sportverenigingen een nieuw sport- en beweegbeleid met als uitgangspunt dat dit bijdraagt a een gezonde samenleving. We willen veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties in alle kernen faciliteren.

Ambitie bewegen in de openbare ruimte
Wij willen zoveel mogelijk rekening houden met voorzieningen in de openbare ruimte om te kunnen sporten en bewegen. Daarmee bedoelen wij voldoende, gevarieerde en uitdagende speel- en beweeg- voorzieningen in de wijken en kernen. Wij hebben aandacht voor de veiligheid van wegen die gebruikt worden om te sporten en te bewegen.

Cultuur verrijkt de samenleving
Cultuur en deelname aan culturele vorming en activiteiten verrijken mensen en onze samenleving. Staphorst is rijk aan cultuur en cultuurhistorie, we mogen daar trots op zijn. De culturele activiteiten, de cultuurhistorie en culturele uitingsvormen versterken de saamhorigheid en maakt dat Staphorst een aantrekkelijke gemeente is om te wonen en bezoeken.

Ambitie culturele vormingsactiviteiten
Wij vinden het belangrijk dat inwoners, vooral jongeren, toegang hebben tot programma’s en verenigingen die culturele vormingsactiviteiten aanbieden, zoals muzieklessen. Daarvoor ontwikkelen wij een visie op kunst en cultuur in de gemeente Staphorst.

Ambitie entree Staphorst
De kern van Staphorst beschikt over een indrukwekkende entree, prachtige woningen met bijzondere, fraaie kenmerken die uniek zijn. Wij willen de entree van Staphorst en het gebied nabij Museum Staphorst en de museumsteeg verder ontwikkelen om op die wijze Staphorster cultuur en erfgoed beter toegankelijk te maken. Dit in de overtuiging dat ook andere partijen daarvan profiteren. Wij gaan voortvarend verder met het al in gang gezette project ter versterking van het culturele hart van Staphorst.

Ambitie stimuleren cultureel erfgoed
Wij stimuleren het zichtbaar maken van ons cultureel erfgoed. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. We creëren een kunstroute, een wandelroute door het centrum langs boerderijen en andere cultuurhistorische locaties.

Een plek om te recreëren
Toerisme en recreatie zijn voor de gemeente van groot belang. Vanuit economisch oogpunt brengt het inkomsten en banen met zich mee. Daarnaast biedt het de Staphorster gemeenschap de ruimte onze prachtige cultuur en historie uit te dragen. Niet in de laatste plaats leidt het tot een hoger voorzieningenniveau waar ook onze eigen inwoners en ondernemers van kunnen genieten.

Ambitie recreatiegebied
We staan open om in samenwerking met Staatsbosbeheer de Zwarte Dennen te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied in onze gemeente.

Ambitie verblijf en recreatie
We gaan, in samenwerking met het platform Recreatie & Toerisme, Staphorst doorontwikkelen tot een unieke gemeente om te kunnen verblijven en recreëren.

Natuur- en recreatiegebieden
Onze gemeente beschikt over drie natuurgebieden: het Staphorster bos, het Reestdal en de Olde Maten. Deze gebieden zijn uitermate geschikt voor educatieve en recreatieve doeleinden. Openstelling en toegankelijkheid leiden tot een groter draagvlak voor onze natuurgebieden en het draagt ertoe bij dat ook toekomstige generaties zuinig zullen blijven op de natuur.

Ambitie natuurgebied
Wij zorgen voor een plan dat moet gaan leiden tot een goed toegankelijk natuurgebied, bijvoorbeeld door wandel- en fietspaden. We betrekken hierbij inwoners, ondernemers en buurgemeenten. Initiatieven om de recreatieve waarde van de Olde Maten en het Reestdal te vergroten worden ondersteund.

Programma 6 | Sociaal domein

Voor een goed sociaal klimaat
Wij zijn trots op de wijze waarop de decentralisaties van de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet met bijbehorende zorgtaken zijn opgepakt. De gemeente vervult samen met partners, inwoners en onder- nemers hierin een belangrijke regierol. De Adviesraad Sociaal Domein is een belangrijke partner van de gemeente. Er zal de komende jaren vorm gegeven moeten worden aan een goede transformatie. Daarbij is het principe ‘één gezin, één plan’ het uitgangspunt met keuzevrijheid in de zorg.

Ambitie ontschotting decentralisaties
We zorgen voor meer maatwerkoplossingen door te werken aan ontschotting van de decentralisaties. De kwaliteit en beschikbaarheid van zorg en ondersteuning staat daarbij voorop. De toegang moet laagdrempelig en vindbaar zijn. De samenvoeging van het CJG en CWO tot één loket zetten we daarom door.

Goed voor elkaar zorgen
Het is onze plicht en verantwoordelijkheid om goed voor onze kwetsbare en oudere inwoners te zorgen. Familie, gezin, de sociale omgeving, aanbieders van zorg en de gemeenten vervullen hierbij een rol van betekenis. Mensen die mantelzorg verlenen of anderszins als vrijwilliger helpen zijn moeilijker te vinden, terwijl de praktijk laat zien dat er een zwaarder beroep op ze wordt gedaan. Professionele zorgverleners worden geconfronteerd met veel bureaucratie en verdienen meer ruimte om ook even een praatje te maken. Dit biedt meer rust en zorgt voor warm contact.

Ambitie mantelzorgers
Wij constateren dat (jonge) mantelzorgers een stevige belasting kennen en vinden dat zij meer ondersteuning verdienen. Wij gaan daarom samen met partners, mantelzorgers en inwoners, de mogelijkheden verkennen om te komen tot een goed en ruim mantelzorgbeleid. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beschikbaarheid van respijtzorg.

Ambitie ondersteuning lokale initiatieven
Wij gaan lokale initiatieven zoals Hulpmaatje Staphorst en het Zorgnetwerk IJhorst extra ondersteunen en waarderen. Wij ga de mogelijkheden onderzoeken om te komen tot een gedragen subsidiebeleid met het doel goede lokale initiatieven aan te jagen, te waarderen en te versnellen.

Ambitie dagbesteding ouderen
Wij komen tot een overeenkomst met het maatschappelijk middenveld om gezamenlijke dagbesteding voor ouderen beschikbaar te houden en zo nodig uit te breiden in onze kernen.

Ambitie lokaal actieplan
Ouderen kunnen waardig ouder worden in de gemeente Staphorst. Daarvoor gaan we een lokaal actieplan opstellen, dat aansluiting heeft met het landelijk manifest. In het actieplan zullen ondermeer maatregelen worden opgenomen die zich richten op de strijd tegen eenzaamheid, de verbetering van de fysieke en digitale toegankelijkheid van voorzieningen en het streven naar een dementievriendelijke gemeente.

Ambitie verbeteren zorg en ondersteuning
Wij streven naar het verbeteren van de zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In samenwerking met partners en andere overheden onderzoekt de gemeente op welke wijze tot de juiste aanpak kan worden gekomen.

Geen kind tussen wal en schip
Kinderen en jongeren hebben het recht om in een veilige, inspirerende omgeving op te groeien, zodat ieder kind op zijn of haar manier kan meedoen in de maatschappij. Als dit in het gedrang komt, zorgen we ervoor dat de kinderen en jongeren passende zorg en ondersteuning krijgen.

Ambitie preventief jeugdbeleid
We ontwikkelen samen met inwoners, scholen, verenigingen en hulpverleners een nieuw preventief jeugdbeleid vanuit het uitgangspunt dat preventieve maatregelen zorgvragen kunnen voorkomen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Jongerenwerk vervullen een onmisbare rol in deze preventieve taak.

Ambitie kwaliteit jeugdzorg
We streven naar het behoud van de kwaliteit van de jeugdzorg. We doen dat zoveel mogelijk binnen de financiële kaders. Om in de toekomst ook grip te houden, komen we tot een goede analyse en overzicht van de sturingsmogelijkheden.

Ambitie begeleid wonen
Wij gaan onderzoeken of er behoefte is aan woonruimte voor jongvolwassenen die daarbij enige vorm van begeleiding nodig hebben. Ook kijken we op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Dit vanuit het oogpunt van zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk de juiste zorg kunnen ontvangen.

Iedereen doet mee
Ieder mens beschikt over unieke talenten en kan daarmee een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving. Werk draagt bij aan welvaart en persoonlijk welzijn. Meedoen is van groot belang. De gemeente heeft in het bijzonder voor werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking en nieuwkomers een taak hierin.

Ambitie Reestmond
Wij zetten ons in voor Reestmond. Dit is een belangrijke werkgever voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij toekomstige veranderingen in deze organisatie is het welzijn van medewerkers leidend.

Ambitie StaphorstWerkt!
Wij zijn trots op de wijze waarop ondernemers via ‘StaphorstWerkt! een bijdrage leveren in de uitvoering van de Participatiewet. We ondersteunen als gemeente dit initiatief en onderzoeken mogelijkheden om dit de komende tijd verder uit te breiden. Drempels die ondernemers hierin ervaren nemen we als gemeente zoveel mogelijk weg.

Ambitie werkzoekenden
Wij stellen de komende periode beleid op met betrekking de zogenoemde ‘tegenprestatie’ voor mensen die, ondanks alle inspanningen, er niet in slagen een betaalde baan te vinden. Ook zij kunnen een bijdrage leveren aan de Staphorster samenleving.

Ambitie integratiebeleid nieuwkomers
We investeren in een goed integratiebeleid voor nieuwkomers. Hierbij werken we samen met Vluchtelingenwerk. We streven naar een zo goed mogelijke integratie, waarbij aandacht is voor huisvesting, taalbeheersing, scholing, werk en ontmoetingen met de lokale samenleving. Echte integratie vraagt om meer dan alleen het spreken van de taal of het vinden van een baan. Integratie gaat ook over opvoeding in het eigen gezin, omgaan met buren en het respect voor de waarden en tradities van onze samenleving. Nieuwkomers moeten niet automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Wij streven ernaar dat deze woonruimtes in de hele gemeente verspreid liggen en ook niet ten koste gaan van anderen op de wachtlijst voor een huurwoning.

Ambitie armoedebestrijding
We willen armoede bestrijden en zorgen voor mogelijkheden voor inwoners om ondanks armoede mee te doen aan de samenleving. De gelden van het Rijk zetten we hiervoor effectief in. We blijven hiervoor actief met het Fonds Deelname Maatschappelijke Activiteiten. We zetten de doelmatigheid voorop en herzien hiervoor de procedure door ook intermediairs de mogelijkheid te geven een aanvraag in te dienen. Tevens geven we meer bekendheid aan de minimavoorzieningen bij inwoners, scholen en verenigingen.

Ambitie schuldhulpverlening
We staan voor een goede schuldhulpverlening om mensen met problematische schulden weer perspectief te geven. Hierbij werken we samen met kerken, Humanitas en andere maatschappelijke organisaties. Het maximale rentepercentage op sociale kredieten die namens de gemeente worden verstrekt, wordt verlaagd.

Programma 7 | Gezondheid en milieu

Gaan voor een vitale samenleving
Gezondheid vereist voortdurende aandacht en inzet van de inwoners zelf en van de overheid. Toenemende welvaart betekent niet zelden een zwaardere belasting van het milieu. Nieuwe technologieën en ontwikkelingen zorgen voor minder noodzaak tot bewegen en brengen, naast alle gemakken, nieuwe gezondheidsrisico’s met zich mee. Bewustwording van risico’s, een goede infrastructuur die uitnodigt tot bewegen voor jong en oud en een goede monitoring door overheden en andere instellingen zijn van groot belang.

Ambitie gezonde leefstijl
Wij hebben het doel bewustwording te vergroten op het gebied van een gezonde levensstijl en het belang van voldoende bewegen. Hiervoor komen we met een Integraal gezondheidsplan waarbij het ‘positief gezondheid denken’ centraal staat en de nadruk ligt op preventie.

Ambitie aanpak alcoholmisbruik en drugsgebruik
We blijven het beleid voortzetten om meer te investeren in de aanpak tegen alcoholmisbruik en drugsgebruik. De bewustwording van risico’s van alcohol, drugs en schermgebruik, waaronder gameverslaving, willen we vergroten.

Ambitie beleid gezondheid
Bij de inrichting van het publieke domein zorgen wij voor extra aandacht op het gebied van de gezondheid. Bij beleidsplannen nemen we dit als paragraaf op en schatten we de toegevoegde waarde van het plan op de volksgezondheid in.

Op weg naar een energie neutrale gemeente
De energietransitie is een grote opgave in de komende jaren. Dit is een opgave waar gemeente, inwoners en ondernemers gezamenlijk voor staan. Het vraagt om een bijdrage van iedereen. Wij stimuleren daarom initiatieven uit de samenleving die bijdragen aan het bereiken van de doelstelling om als gemeente in 2050 energieneutraal te zijn. We richten ons op goede plannen om zo verantwoord groene energie op te wekken, maar zeker zo belangrijk minder energie te gebruiken. Ook de gemeente zal hierin het goede voorbeeld moeten geven.

Ambitie energieneutraal
In de komende periode starten wij het proces om te komen tot het behalen van de doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. We stellen hiervoor korte en middellange termijndoelen op.

Ambitie energietransitie
Onze ambitie is om vanuit de samenleving zelf - via gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van dit aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen.

Ambitie zorgvuldige en spaarzame omgang energie
Het is van belang om zorgvuldig en spaarzaam om te gaan met energie. Om die reden investeren we in bewustwording van inwoners en ondernemers om hen te inspireren maatregelen te treffen die leiden tot energiebesparing of andere verduurzaming. De gemeente Staphorst zal hierbij nadrukkelijk aansluiten bij de plannen van de provincie.

Ambitie zonne-energie
Zonne-energie is een belangrijk vorm van energieopwekking in de energietransitie. Het uitgangspunt hierbij is dat ‘dakgebonden'- installaties de voorkeur hebben boven ‘grondgebonden’-installaties op landbouwgrond.

Ambitie verduurzamen
Wij stellen een actieplan op om te bezien op welke wijze we (overheids)gebouwen, zoals het gemeente- huis, scholen en sportaccommodaties gaan verduurzamen. Dit doen we in samenspraak met de gebruikers en andere belanghebbenden.

Ambitie integrale aanpak
Bij de uitvoering van maatregelen die de duurzaamheid bevorderen zoeken we naar sterke verbindingen met andere beleidsvelden (bijv. woningrenovatie, verduurzaming monumenten, verlichting).

Van afval naar grondstof
In de afgelopen jaren is de afvalinzameling in Staphorst veranderd. Daarbij is ingezet op het scheiden van de afvalstromen GFT, papier, PMD en restafval. De ervaringen zijn positief.

Ambitie afvalstromen
We continueren de huidige vorm van afvalinzameling en bevorderen gescheiden afvalstromen en het verminderen van restafval.

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Een passende woning voor iedereen
Beschikbare ruimte moeten we zorgvuldig inrichten en we moeten zoeken naar uitbreidingsruimte. Goed beleid op het gebied van volkshuisvesting sluit aan bij de realistische woonwensen die inwoners hebben en houdt rekening met de verschillende levensfasen en zorgbehoeften.

Ambitie woningbouw De Slagen
De afgelopen jaren is vol ingezet op het vlot trekken van de woningbouw in de Slagen. Dit, samen met de veranderde situatie bij de ontwikkelaar, biedt mogelijkheden nu daadwerkelijk stappen te maken. We nemen het initiatief in De Slagen om te voorzien in de dringende behoefte aan woonruimte, ook voor onze jongeren. Samen met ontwikkelaars en bouwers stimuleren wij de verkoop en realisatie van nieuwe woningen. Gedateerde bouwplannen worden herzien en verbeterd. Samen met de (toekomstige) bewoners van De Slagen, de betrokken ontwikkelaars en bouwers komen we tot een verbetering van het gebiedsplan.

Ambitie behoefte woningbouw
Wij actualiseren met regelmaat de actuele woningbouwbehoefte om een goed inzicht in de behoefte en mogelijke uitbreidingsmogelijkheden.

Ambitie koop- en huurwoningen
Wij streven naar betaalbare koopwoningen en voldoende huurwoningen voor starters in alle kernen. Daarnaast streven we naar meer diversiteit in de woningvoorraad en houden speciale aandacht voor wonen en zorg.

De Omgevingsvisie als uitgangspunt
De Omgevingsvisie kijkt op meer integrale wijze naar zowel het fysieke als sociale domein. Daarbij is het uitgangspunt dat de overheid meer verantwoordelijkheid geeft aan haar inwoners. Wij zijn trots op het EPOS-project en de werkwijze die daarbij hoort: efficiëntere procesinrichting, snellere procedures, meer verantwoording bij de indiener van het plan en lagere leges.

Ambitie Omgevingsvisie
We gaan bij de beoordeling van nieuw en bestaand beleid kritisch kijken naar nut en noodzaak. Bestemmingsplannen, eisen van welstand en regelgeving ‘Beschermd dorpsgezicht’ worden herzien.
Wij laten regels die niet nodig zijn of weinig toevoegen vervallen. In het bijzonder dringen we erfinrichtingsplannen en uitgebreide rapportages terug. Wij zullen de ruimte die de Omgevingswet biedt maximaal benutten.

Ambitie De Streek
De Streek is het meest karakteristieke deel van onze gemeente. We koesteren het dorpsgezicht. Dit betekent dat we De Streek niet te vol gaan bouwen. Vanzelfsprekend moet er ruimte blijven voor de nodige ontwikkelingen. De functie van De Streek verandert meer en meer naar wonen, dat is een natuurlijk proces en dat is prima. Kleine bedrijvigheid hoort echter ook bij De Streek en moet mogelijk blijven. De Belvedère nota blijft om die reden dienen als richtinggevend, niet als regel.

Ambitie ruimtelijke kwaliteit dorpskernen
Wij gaan initiatieven die gaan over ruimtelijke kwaliteit in de dorpskernen, denk hierbij aan elementen uit Dorpsplanplus in IJhorst, ondersteunen en faciliteren.

Ambitie revitalisatie recreatieparken
We onderzoeken samen met buurgemeenten en provincie hoe enkele recreatieparken gerevitaliseerd, of indien dit niet mogelijk is getransformeerd, kunnen worden. Specifiek aandachtspunt hierbij is dat er een duurzame oplossing moet komen voor de huisvesting van (buitenlandse) werknemers.

Ambitie rieten daken
We stimuleren het behoud van rieten daken aan De Streek zonder daarbij eigenaren extra verplichtingen op te leggen. We komen in samenwerking met de Monumentenadviesraad met een nadere analyse van stimuleringsmogelijkheden die hiertoe kunnen leiden. Het uitgangspunt blijft dat, behalve bewoners van rijksmonumenten, inwoners zelf mogen bepalen of ze wel of niet voor een rietgedekte woning kiezen.

Ambitie verlagen leges vergunningen
Wij onderzoeken de mogelijkheden de leges voor vergunningen te verlagen ten aanzien van rieten daken. Dit geldt ook voor de verhogingen in verband met beschermd dorpsgezicht.

Programma 9 | Overhead en financiën

Financieel gezond
Staphorst is al jaren financieel gezond. Wij begroten realistisch en duurzaam. Wij zorgen voor een goede balans tussen ambities en de financiële middelen waarover we kunnen beschikken. Voor wensen met financiële gevolgen gelden de kaderstelling en de begroting als juiste momenten om de juiste afwegingen te maken. Buiten deze cyclus worden alleen wijzigingen opgenomen als ze onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn. Aan ontwikkelingen in het sociaal domein, initiatieven gericht op duurzaamheid en concrete plannen uit de samenleving wordt de komende periode extra gewicht toegekend.

Ambitie collegeprogramma
Wij dragen het college op om zo snel mogelijk na het zomerreces te komen met een collegeprogramma waarin zij de ambitie uit dit akkoord vertaalt in een realistische, programmatische aanpak. Dit collegeprogramma sluit af met een financiële paragraaf. Hierin vertaalt het college dat wat wij willen doen en bereiken in een programmabegroting. Het college legt het collegeprogramma ter bespreking voor aan de gemeenteraad.

Ambitie gelijkblijvende belastingdruk
Wij zijn van plan te werken met een gelijkblijvende belastingdruk voor onze inwoners. Dat houdt concreet in dat de gemeentelijke belastingen in principe met niet meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Publicatiedatum: 30-11-2018

Inhoud