Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

Het nieuwe Beleidsplan gaat over alle VTH-taken van de gemeente met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De wettelijke basis hiervoor is gelegen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Woningwet, de Monumentenwet, de Wet op de Ruimtelijke ordening (Wro), de Drank- en Horecawet en de op deze wetten gebaseerde Algemene Maatregelen van Bestuur zoals het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Het beschrijft de wijze waarop de gemeente wenst te sturen op naleving van de vastgestelde regels en welke prioriteiten zij daarbij heeft. Zo worden kaders geschetst waarbinnen ambtenaren van de gemeente voorlichting geven, vergunningen verlenen, toezicht houden en corrigerend optreden bij geconstateerde overtredingen. Het beleid is vooral kaderstellend voor de gemeente zelf.

Daarnaast heeft de gemeente haar eigen beleidsregels ten aanzien van de leefomgeving die zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de bouwverordening, de bestemmingsplannen, de beheer verordening, het ontheffingen- beleid en het welstandsbeleid.Toelichting

O
Tijd