Programma 9 | Overhead

Inhoud

Programma 9 | Overhead

 

 

 

Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad. Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers.

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.4 Overhead mr. dr. S. de Jong
Onder-verdeeld in: P: Personeel
I: Informatievoorziening
O: Organisatie
F: Financiën
A: Algemene Zaken
C: Communicatie
H: Huisvesting

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Algemene Regeling Budgethoudersschap (ARB) Archiefverordening gemeente Staphorst 2014
Beleidsregels proceskosten in fiscale procedures
gemeente Staphorst
Controleverordening gemeente Staphorst 2006
Gedragscode publicatie persoonsgegevens op
raadsgedeelte website
Financiële verordening gemeente Staphorst 2009
Informatiebeveiligingsbeleid Inspraakverordening gemeente Staphorst
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
gemeente Staphorst 2014
Integriteitsnotitie politieke ambtsdragers
gemeente Staphorst 2011
Intern communicatieplan Legesverordening 2016 1e wijziging
Mandaatbesluit gemeente Staphorst Mandaatbesluit gemeente Staphorst
Nota Burgerkracht 2015-2016 Regeling klachtbehandeling 2006
Nota Eerlijk duurt het langst Verordening commissie bezwaarschriften
gemeente Staphorst
Nota Verbonden Partijen 2016 Verordening elektronische kennisgeving 2014
Notitie Juridische Kwaliteitszorg en Plan van Aanpak Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening
Notitie Mediation Verordening tot intrekking van de verordening op de
behandeling van klachten
Notitie verbetering dienstverlening
gemeente Staphorst
 
Persbeleid gemeente Staphorst 2014-2018
Realisatieplan E-dienstverlening gemeente Staphorst
Strategisch communicatieplan
Strategisch personeelsbeleid
Visie op de dienstverlening

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid

Nieuw beleid vor taakveld 6 | Communicatie

Wat willen we bereiken?
Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie.

Wat gaan we daarvoor doen?
De overall-strategie is vastgelegd in de nota burgerkracht. In het handboek burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten bespiegeld.

Taakveld P | Personeel

Taakveld P | Personeel

Resultaten van de reorganisatie in de vorige raadsperiode worden gecommuniceerd met de gemeenteraad. Het college vervult een proactieve rol in de informatievoorziening aan de gemeenteraad.
Uitgangspunt van de dienstverlenende gemeente is dat ‘de burger er niet voor de gemeente is, maar de gemeente voor de burger’.

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen strategisch personeelsbeleid

Doorontwikkeling van de organisatie d.m.v. strategisch personeelsbeleid.

Evaluatie reorganisatie

Evaluatie reorganisatie met als doel te komen tot een optimaal werkende organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 12 2.485 2.525 2.566 2.607
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat -12 -2.485 -2.525 -2.566 -2.607

Taakveld I | Informatievoorziening

Taakveld I | Informatievoorziening

De beschikbaarheid van informatie voor burger en ambtenaar wordt op een hoger niveau gebracht. Digitalisering en technologische ontwikkelingen spelen hier een belangrijke rol. De gemeente investeert in een duidelijk informatiesysteem met structuur en welke toegankelijk is voor burgers. De gemeente is er voor iedereen, dus informatie is eveneens toegankelijk voor het deel van de samenleving die (nog) niet over de digitale middelen beschikt.

 

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand. Het betreft hier alle kosten met betrekking tot automatisering, systeembeheer en informatievoorziening.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 41 662 672 682 692
Baten 0 -56 -57 -58 -59
Resultaat -41 -606 -615 -624 -634

Taakveld O | Organisatie

Taakveld O | Organisatie

De ambtelijke organisatie dient oplossing- en klantgericht te werken. De gemeente toont een constructieve houding, zonder direct te adviseren, gaat het vooral om adequate voorlichting ten opzichte van burgers, ondernemers en de initiatieven vanuit de gehele plaatselijke maatschappij.

 

Met de reorganisatie is een verandering ingezet om de kwaliteit te verbeteren; dat zal energie en innoverend vermogen vergen om het verder uit te bouwen.

Wat willen we bereiken?

Inbrengen van (praktijk) ervaring uit het werkveld bij commissies

Wij streven naar inbreng van praktijk en ervaring uit het werkveld bij commissies, zoals bijvoorbeeld de praktijkervaring inbrengen in de Verkeer Advies Commissie

Implementatie NUP

Implementatie NUP leid tot betere (e-) dienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven en instellingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Opstellen informatieveiligheidsbeleid

Opstellen gemeentebreed informatieveiligheidsbeleid.

Invoering BGT

De invoering van de BGT is een wettelijke verplichting. Als de hele overheid gebruik maakt van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie zorgt dat voor:

 • Een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, want de gegevens zijn altijd actueel en betrouwbaar;
 • Administratieve lastenverlichting, want het kost bedrijven en burgers minder tijd en minder moeite om gegevens aan te leveren;
 • Een betere samenwerking binnen de overheid, want eenduidige afspraken over gegevens maken eenvoudige uitwisseling mogelijk;
 • Kostenbesparing, want minder fouten, minder inwinnen en minder communicatieproblemen zorgen voor minder kosten.

Het uitstralen van identiteit van Staphorst

De landbouw, de natuur, de (maak-)industrie en de historie van de gemeente, zijn onlosmakelijke verbonden onderdelen van deze identiteit. Dit zal het college van B&W uitstralen binnen iedere vorm van samenwerking.

Redelijke en billijke eisen bij inkoop en aanbesteding

Redelijke en billijke eisen aan ondernemers voor de selectie van ondernemers tijdens een aanbesteding.

Constructieve houding ambtelijke organisatie

Constructieve houding van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de burger. Dus naar een attitude van  ‘ja, mits’! Hiermee verdwijnt de ‘nee, tenzij’ houding.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 0 0 0 0

Taakveld F | Financiën

Taakveld F | Financiën

Dit betreft alle zaken die gerelateerd zijn aan de afdeling Financiën.

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkeling P&C cyclus

We willen de documenten van de p&c cyclus doorontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Versterken kaderstellende Raad

Versterken kaderstellende Raad voor die zaken waarop coalitieakkoord is achterhaald of geen informatie bevat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herziening financiële verordening

Herzien van de financiële verordening.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 2 39 40 40 41
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat -2 -39 -40 -40 -41

Taakveld A | Algemene/Interne zaken

Taakveld A | Algemene/Interne zaken

Dit betreft alle kosten die gerelateerd zijn aan de afdeling Interne Zaken (DIV).

 

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 213 216 219 223
Baten 0 -17 -18 -18 -18
Resultaat 0 -196 -199 -202 -205

Taakveld C | Communicatie

Taakveld C | Communicatie

Contact tussen burger en ambtenaar is noodzakelijk. Zo is er voeling met wat er leeft in de gemeente. Hier ligt ook een taak voor de gemeenteraad. Ook zij dienen voeling houden met wat er leeft. Dit heeft een positief effect op het wederzijds vertrouwen tussen burger en gemeente.

 

Wij vinden dat de kwaliteit dienstverlening door de gemeente moet worden verbeterd. Doelgerichte communicatie is en blijft van groot belang. Burgers en ondernemers krijgen uitleg bij reacties op vragen en aanvragen. Integriteit, transparantie en vertrouwen liggen in het verlengde van de beoogde dienstverlening.

Wat willen we bereiken?

Openingstijden/ dienstverlening en klacht- en verbeterlijn

Wij streven naar een verschuiving van de openingstijden. Wij willen de spreiding van openingstijden van loketten beter afstemmen op de wensen en behoeften van burgers.

Wij willen een klacht- en verbeterlijn instellen ten behoeve van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente. Wij verzoeken het college met een voorstel te komen over de inrichting en opzet. In het voorstel wordt gerefereerd aan onderzoeken naar reeds bestaande klacht- en verbeterlijnen in andere gemeenten.

Visie op dienstverlening

Tweejaarlijks worden de ervaringen van de burgers met de dienstverlening van de gemeente, in een klanttevredenheidsonderzoek gepeild.

Handelingsvrijheid dorps- en wijkraden

Wij willen een pilot uitvoeren door het beschikbaar stellen van middelen en handelingsvrijheid te geven aan dorps- en wijkraden. Daarbij dient een kaderstelling te worden opgenomen dat de middelen en vrijheid van besteding worden gebruikt voor de directe leefomgeving van de betrokkenen, bijvoorbeeld voor het onderhoud van speelveldjes. De betreffende georganiseerde groep burgers dient achteraf verantwoording af te leggen over het resultaat.

Helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers

Een helder kader creëren en communiceren naar burgers en ondernemers. Dit kader heeft een tweeledig doel: burgers, dorps- en wijkraden en ondernemersverenigingen weten in hoeverre zij een stem hebben, en voor de ambtelijke organisatie is het duidelijk wat zij kunnen verwachten van burgers en ondernemers in de gemeente.

Creëren van Kennistafels

Creëren van kennistafels voorafgaand, tijdens en bij de evaluatie van de beleidsvorming met deelname van een afvaardiging per groep betrokkenen c.q. belanghebbenden, en de ambtelijke organisatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Communicatievisie ontwikkelen

Door een bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe is in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 110 110 110 110
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -110 -110 -110 -110

Taakveld H | Huisvesting

Taakveld H | Huisvesting

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 3 340 346 351 356
Baten 0 -10 -10 -10 -10
Resultaat -3 -330 -335 -340 -346

Taakveld M | Materieel openbare werken

Taakveld M | Materieel openbare werken

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 303 308 312 317
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -303 -308 -312 -317

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.138 1.092 58 4.154 4.217 4.281 4.347
Baten 0 0 0 -83 -85 -86 -87
Resultaat -1.138 -1.092 -58 -4.071 -4.133 -4.196 -4.260

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Kosten van overhead die in 2016 nog toegewezen werden aan de verschillende producten op de verschillende programma’s komen nu apart terecht op dit programma Overhead. De kosten die voorheen als interne kosten werden doorbelast komen nu in dit programma tot uitdrukking. De verschillen die ontstaan zijn dan ook veelal verschuivingen tussen de overige programma’s en dit programma. Enkele posten die hierop een uitzondering vormen en daadwerkelijk leiden tot hogere/ lagere kosten/baten zullen we hier toelichten.

Lasten:
Taakveld Personeel
Doorwerking cao en periodieken + € 300.000.

Taakveld Informatievoorziening
Uitvoering digitaliseringsprogramma + € 58.000.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 9: Overhead
0.4 Ambtelijke organisatie/ ondersteuning
  Organisatie 250.000 250.000       0
  Doorontwikkeling organisatie            
               
  Gemeentewerkplaats 550.000         8.000
  Groot onderh. t.l.v res.
gem. gebouwen: € 430.000
           
  Groot onderh. activeren: € 120.000            
               
  Gemeentehuis            
  Aanpassing raadzaal 175.000         17.500
  Koffiezetautomaten: vervanging   12.000       0
  Onderzoek groot onderhoud   100.000       0
               
  Communicatie: intern - extern            
  Huisstijl: aanpassing 25.000 25.000       0
               
  Materieel:
transportmiddelen + diversen
           
  Hoogwerker: overgang op huur
c.q. samenw. stelpost
p.m.         10.000
  Pick-up bus service-ploeg (VG-083-R)            
  Pick-up bus service-ploeg (1-VFL-00)   41.000       5.125
  Pick-up bus groenploeg (8-VHF-35)     38.000      
  Bestelbus gesloten (2-VSJ-36)       40.000    
  Vrachtwagen (BZ-BH-51)       200.000    
  Hogedrukreiniger: vervangen
Materieel onkruidbestrijding
  12.000       12.000
  Electr. voert. (2) t.b.v. particip. medew.   60.000       7.500
  Containerbak vrachtwagen   28.000       2.333
  Veegzuig-combinatie t.b.v. mini-tractor   38.000       3.167
  Kipper (3-zijdig) t.b.v mini-tractor   7.000       0
  Calamiteiten-aanhanger   10.000       0
Totaal 1.000.000 583.000 38.000 240.000 0 65.625

Indicatoren

Indicatoren

De  indicatoren die hieronder worden genoemd zijn door de gemeente uit eigen gegevens of eigen begroting overgenomen. Hiervoor is geen landelijke bron beschikbaar.

Formatie: toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat

Jaar

Staphorst

2017

6,74

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners

 

 

Bezetting: Werkelijk aantal Fte dat werkzaam is. (incl boventallig)

Jaar

Staphorst

2017

6,74

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners

 

 

Apparaatskosten

Jaar

Staphorst

2017

513

Eenheid: Kosten per inwoner

 

Toelichting: apparaatskosten ( oftewel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel, organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Hier vallen niet de kosten van griffie en bestuur onder.

Externe Inhuur:

Jaar

Staphorst

2017

0

Eenheid: kosten inhuur externen als % van totale loonsom

 

Toelichting: Hieronder vallen niet alle vormen waarin een product of opdracht compleet in de markt wordt gezet ( aanbestedingen van wegen/groen enz).

Overhead

Jaar

Staphorst

2017

12

Eenheid: % van de totale lasten

 


Toelichting:
Tot de  kosten overhead worden gerekend:

 • Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
 • Personeel en organisatie;
 • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 • Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
 • Juridische zaken;
 • Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie omdat die geen onderdeel uitmaaktvan de ambtelijke organisatie);
 • Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH systemen;
 • Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
 • Documentaire informatievoorziening (DIV);
 • Managementondersteuning primair proces.

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Niet van toepassing.

Taakveld P | Personeel

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 2.485 2.525 2.566 2.607
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat 0 0 -2.485 -2.525 -2.566 -2.607

Taakveld I | Informatievoorziening

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 662 672 682 692
Baten 0 0 -56 -57 -58 -59
Resultaat 0 0 -606 -615 -624 -634

Taakveld O | Organisatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 86 92 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -86 -92 0 0 0 0

Taakveld F | Financiën

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 391 402 39 40 40 41
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -391 -402 -39 -40 -40 -41

Taakveld A | Algemene/ Interne Zaken

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 213 216 219 223
Baten 0 0 -17 -18 -18 -18
Resultaat 0 0 -196 -199 -202 -205

Taakveld C | Communicatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 649 585 110 110 110 110
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -649 -585 -110 -110 -110 -110

Taakveld H | Huisvesting

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 340 346 351 356
Baten 0 0 -10 -10 -10 -10
Resultaat 0 0 -330 -335 -340 -346

Taakveld M | Materieel Openbare Werken

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 303 308 312 317
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat 0 0 -303 -308 -312 -317
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud