Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Inhoud

Programma 8 | Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

 

 

 

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen, nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
8.1 Ruimtelijke ordening B. Jaspers Faijer
8.2 Grondexploitatie B. Krale
8.3 Wonen en bouwen B. Jaspers Faijer

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Archeologische inventarisatie,
verwachtings- en beleidsadvieskaart
Bouwverordening van de gemeente Staphorst
Beleidslijn erfdienstbaarheden bij ruimtelijke
ontwikkelingen
Brandbeveiligingsverordening 2010 gemeente Staphorst
Beleidsnota Intrekken bouw- en sloopvergunning Exploitatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Hergebruik monumentale schuren Procedureverordening voor advisering
tegemoetkoming in planschade
Beleidsnotitie Open plekken Staphorst, 4e wijziging Verordening Starterslening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren  
Beleidsnotitie Tijdelijke woonunit bij (ver)bouw woning
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood
voor rood Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van
kookhuisjes langs de Streek
Belvedère-nota Staphorst, een eigen wereld
Bouwen en wonen aan de Streek
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst
Industrielawaaibeleid De Streek
Kadernota Buitengebied Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Nota Grondbeleid 2014-2017
Regeling bijgebouwen & erfafscheidingen
tuingerichte woningen Staphorst
Structuurvisie Kernen Staphorst,
Rouveen en IJhorst 2030
Toepassing uitvoeringskader hergebruik
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)
Van Sober naar Rijk - Visie
op de gebouwde omgeving in het Reestdal
Welstandsnota Staphorst
Woonvisie 2011+

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

Geen nieuw beleid op de taakvelden.

Taakveld 1 | Ruimtelijke ordening

Taakveld 1 | Ruimtelijke ordening

Gezien de gebruikelijke visietermijn van structuurvisies, hoeft de Kadernota Buitengebied van juli 2008 nog niet als verouderd bestempeld te worden. Toch is herziening wenselijk. De gewijzigde benadering van ruimtelijke thema's door de provincie in de provinciale Omgevingsvisie uit 2009 waarbij de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) een centrale rol speelt, vraagt een andere werkwijze van de gemeente. Een beleidsmatige benadering van vraagstukken in het buitengebied is niet eenvoudig en vergt veel tijd. Daarnaast zijn de eisen in de Wro ten aanzien van ruimtelijke plannen ingrijpend gewijzigd. Hoewel getracht is zo veel mogelijk aan de eisen tegemoet te komen moet achteraf geconstateerd worden, dat dit slecht deels is gelukt.

 

Het Beleidsplan toezicht en handhaving fysieke leefomgeving uit 2011 voor de periode 2011-2014 richt zich alleen op toezicht en handhaving. In een nieuw op te stellen beleidsplan zal ook de vergunningsverlening worden geïntegreerd.

Wat willen we bereiken?

Verbetering dienstverlening

Wij willen de dienstverlening en de houding van de ambtelijke organisatie verbeteren. Een heldere uitleg en het meedenken met de initiatiefnemer wordt de basis. Zie ook programma 1 over de verbetering van de dienstverlening.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek naar efficiency binnen ruimtelijke ordening

 Er dient een efficiencyslag te worden gemaakt, met als basis het lopende onderzoek naar de efficiëntie in, en de effectiviteit van, de ambtelijke organisatie. Hierdoor kosten de lasten omlaag. Daarbij wordt ook gedoeld op vereenvoudiging van processen, regelgeving en planologie.

Positieve impuls geven op gebied van RO en vergunningsverlening.

Opstellen beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving

Opstellen nieuw beleidsplan VTH taken fysieke leefomgeving waarin ook vergunningverlening is geïntegreerd.

 

Opstellen structuurvisie buitengebied

Herziening kadernota buitengebied zal leiden tot passende ruimtelijke plannen op structuurvisie niveau voor het gehele grondgebied van de gemeente Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Oprichten taskforce ruimtelijke ordening

 Wij richten een taskforce ruimtelijke ordening op, waarbij een afvaardiging van de raad, de ambtelijke organisatie en het college in overleg treden. Dit ten behoeve van een consequente opstelling van de gemeente in beleid, bestuur en uitvoering. Wet- en regelgeving wordt zo eenduidig naar redelijkheid en behoren gehandhaafd.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 473 479 484 490
Baten 0 -129 -130 -132 -134
Resultaat 0 -344 -348 -352 -356

Taakveld 2 | Grondexploitatie

Taakveld 2 | Grondexploitatie

Wij willen project ‘de Slagen’ verder ontwikkelen en de aanleg van deze woonwijk in fasen voltooien.

Wat willen we bereiken?

Afronden project de Slagen

Wij onderzoeken de mogelijkheden om in samenwerking met de betreffende projectontwikkelaar en de woningbouwcorporatie tot het gewenste resultaat te komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Leefbaar en bewoonbaar maken wijk de Slagen

Impuls geven aan woningbouw De Slagen dmv leefbaar en bewoonbaar maken van de wijk.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 3.301 3.303 3.305 3.307
Baten 0 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182
Resultaat 0 -119 -121 -122 -124

Taakveld 3 | Wonen en bouwen

Taakveld 3 | Wonen en bouwen

De gemeente Staphorst kenmerkt zich door haar karakteristieke lintbebouwing en streekgebonden landerijen. Wij vinden het belangrijk dat de dorpen nu en in de toekomst, leefbaar zijn en vitaal blijven. Voldoende woningbouw, een fraaie leefomgeving en kwalitatieve voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren.

 

Ook willen wij zorgvuldigheid betrachten met inbreidingslocaties. De functieveranderingen en ruilverkaveling in het buitengebied zorgen voor de nodige ruimte op de Streek. Verder dient de behoefte aan woonruimte beter in kaart te worden gebracht. De identiteit en eigenheid van de gemeente heeft ook doorwerking in de bouw van woningen en de wensen van de inwoners wat betreft woningen. Ter bevordering van een goed dorpsgezicht, willen wij kleine bebouwing voor het hobbymatig houden van dieren mogelijk maken.

 

Wij willen dat de kwaliteit van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie verbetert. Daarbij past een constructieve houding waar samen met de burger naar mogelijkheden wordt gezocht. Dus in plaats van procedure gericht werken naar oplossingsgericht werken. Daarbij speelt de inwoning in verband met mantelzorg, welke wij mogelijk willen maken, eveneens een rol.

Wat willen we bereiken?

Zorgvuldig kijken naar inbreidingslocaties

Wij kijken zorgvuldig naar inbreidingslocaties ten gevolge van functieverandering en voorkomen op deze manier dat alle beschikbare ruimte wordt volgebouwd.

Actualisatie woonvisie

De Woonvisie dient te worden geactualiseerd om de daadwerkelijke en reële behoeften van inwoners te inventariseren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afronden project Ruilverkaveling

Wij willen het project Ruilverkaveling Staphorst doorzetten en goed afmaken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Creëren van hobbymatig gebruik agrarische gronden voor bebouwing

Ten behoeve van het dierwelzijn willen wij mogelijkheden creëren  voor hobbymatig gebruik van agrarische gronden langs woongebieden voor kleine en noodzakelijke bebouwing.

Faciliteren mogelijkheden wonen met mantelzorg

Wij faciliteren de mogelijkheden van wonen met mantelzorg. Een zorgunit kan tot de mogelijkheid behoren.

Voorkom te dichte bebouwing op saneringslocaties

Wij willen de te dichte bebouwing op saneringslocaties, zoals de Streek, voorkomen. Daarom stellen wij een kader voor de toegestane bebouwing op deze locaties. De afstemming tussen Provinciaal beleid en de bestemmingsplannen speelt een rol.

Benutten van status plattelandswoning

Het college wordt gevraagd met een voorstel te komen, waaruit blijkt hoe de status van de plattelandswoning in de gemeente Staphorst benut kan worden in bestemmingsplannen, overeenkomstig en in aansluiting op de Omgevingsvisie Overijssel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Beter definiëren werkgroepen en kennistafels

Hier wordt uitvoering aan gegeven en is een permanent proces.

Herziening Saneringsbeleid

In de Taskforce RO is met deelnemers afgesproken dat dit na de zomer wordt opgepakt mede omdat er geen initiatieven op de plank lagen en er geen druk op lag. Lopende verzoeken worden aan het oude beleid getoetst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Stimulering woningbouw door starterslening ook van toepassing te verklaren op nieuwbouw

Er komt een evaluatie van de startersleningen. Om deze ook van toepassing te verklaren voor nieuwbouw is een positief besluit nodig van Provinciale Staten. Deze middelen moeten dan wel naar de kopers gaan en niet naar de project- ontwikkelaars.

Aanleg speelveld in de Slagen

Wij leggen een speelveld aan in De Slagen, zodat daar ook een bovenwijkse voorziening is voor de lokale jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 691 712 706 728
Baten 0 -666 -675 -684 -693
Resultaat 0 -25 -38 -22 -35

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 5.838 5.642 0 4.464 4.494 4.495 4.525
Baten -9.045 -4.674 0 -3.976 -3.987 -3.998 -4.010
Resultaat 3.207 -968 0 -488 -506 -497 -515

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt op het programma 'overhead'. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Baten en lasten:
Taakveld grondexploitatie
Er worden lagere kosten verwacht voor het bouwrijp maken industrieterrein Oosterparallelweg, dit leidt echter ook tot lage activering aan de opbrengstenzijde.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 8: Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
8.3 Wonen en bouwen
  Nieuwe Omgevingswet:
implementatie
  200.000       0
  Structuur/omgevingsvisie   60.000       0
  EPOS: automatisering   40.000       40.000
  EPOS: implementatie maatregelen 2017   160.000       0
Totaal 0 460.000 0 0 0 40.000

Indicatoren

Indicatoren

Bron: CBS-statistiek Waarde Onroerende Zaken

Woonlasten éénpersoonshuishouden

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2014

654

649

2015

657

669

2016

665

678

Eenheid: euro

   

Bron: Coelo Groningen

 

 

 

Woonlasten meerpersoonshuishouden

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2014

740

709

2015

739

729

2016

746

742

Eenheid: euro

   

Bron: Coelo Groningen

 

 

 

Nieuwbouw per 1.000 woningen

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2012

2,2

5,2

2013

20,2

5,7

Eenheid: aantal per 1.000 woningen

   

Bron: ABF-systeem woningvoorraad

 

 

 

Functiemenging

   

Jaar

Staphorst

Overijssel

2006

56,8

53,5

2007

57,2

54

2008

57,3

53,1

2009

57,1

53,1

2010

56,6

52,9

2011

56,5

53,2

2012

56,6

53,1

2013

56,7

52,7

2014

56,2

52,4

2015

55,9

52,5

Eenheid: %

   

Bron: LISA

 

 

Omschrijving: De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Niet van toepassing.

Taakveld 1 | Ruimtelijke ordening

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 600 663 473 479 484 490
Baten -145 -111 -129 -130 -132 -134
Resultaat -455 -552 -344 -348 -352 -356

Taakveld 2 | Grondexploitatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 3.933 3.990 3.301 3.303 3.305 3.307
Baten -7.741 -3.914 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182
Resultaat 3.808 -76 -119 -121 -122 -124

Taakveld 3 | Wonen en bouwen

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.305 989 691 712 706 728
Baten -1.159 -650 -666 -675 -684 -693
Resultaat -146 -339 -25 -38 -22 -35
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud