Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

Inhoud

Programma 7 | Volksgezondheid en milieu

 

 

 

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie. Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en / of nieuwbouwplannen.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
7.1 Volksgezondheid drs. T.C. Segers MBA
7.2 Riolering B. Krale
7.3 Afval B. Krale
7.4 Milieubeheer B. Krale
7.5 Begraafplaatsen drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsplan Toezicht en Handhaving fysieke
leefomgeving 2011-2014
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
gemeente Staphorst 2012
Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling
voor aanslagen rioolaansluitrecht
Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen
gemeente Staphorst
Bodembeleid Afvalstoffenverordening gemeente Staphorst 2016
Duurzaamheidsvisie gemeente Staphorst Destructieverordening voor de gemeente Staphorst
Geluidbeleid in het kader van de wet geluidhinder Verordening afvalstoffenheffing 2016
Gemeentelijk rioleringsplan Staphorst 2011-2015 Verordening geurhinder en veehouderij 2016
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst
(2009 + aanvulling 2012)
Verordening op de heffing en invordering van
rioolheffing 2012
Notitie saneringslocaties Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
gemeente Staphorst 2016
Verordening rioolaansluitrecht 2016
Uitvoeringsbesluit beheer begraafplaatsen  
Uitvoeringsbesluit voor grafbedekkingen
gemeentelijke begraafplaatsen Staphorst
Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving
fysieke leefomgeving 2016
Beleidsnotitie Aansluiten van percelen
op de (druk)riolering

Nieuw beleid per taakveld

Taakveld 4 | Milieu/duurzaamheid

Wat willen we bereiken?
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen.

Wat gaan we daar voor doen?
Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten).

Taakveld 1 | Volksgezondheid

Taakveld 1 | Volksgezondheid

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Financiële tabel

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 300 831 860 889 919
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat -300 -831 -860 -889 -919

Taakveld 2 | Riolering

Taakveld 2 | Riolering

In 2015 is er opnieuw een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. In het GRP wordt het landelijke beleid ten aanzien van de watertaken vertaald naar onze gemeente en worden de gemeentelijke ambities voor de watertaken vastgelegd voor een periode van 5 jaar (2016-2020).

Wat willen we bereiken?

Opstellen GRP

Opstellen nieuw Gemeentelijk Riolering Plan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 1.263 1.266 1.269 1.271
Baten 0 -1.567 -1.567 -1.567 -1.567
Resultaat 0 305 302 299 296

Taakveld 3 | Afval

Taakveld 3 | Afval

De eerste fase omtrent het omgekeerd inzamelen is afgerond. De tweede fase staat op punt van beginnen. Wij willen eerst een evaluatie uitvoeren, aangezien de financiële resultaten niet duidelijk zijn bij inwoners en gemeente.

 

Wij willen rekening houden met de inwoners in de buitengebieden en de grote gezinnen in de vervolgfase van het omgekeerd inzamelen en het creëren van centraal liggende inzamelplekken.

Wat willen we bereiken?

Evalueren 1e fase omgekeerd inzamelen + rekening houden vervolgtraject buitengebied

Wij evalueren de eerste fase van het omgekeerd inzamelen. Daarbij spitsen wij ons vooral op de voordelen van de burger.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 1.266 1.267 1.268 1.270
Baten 0 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438
Resultaat 0 172 170 169 168

Taakveld 4 | Milieubeheer

Taakveld 4 | Milieubeheer

Wij zijn voor initiatieven ter bevordering van de duurzaamheid met een groot draagvlak onder inwoners/burgers. Deze initiatieven moeten haalbaar zijn en renderen, en geen landschap ontsierend effect hebben. Wij vinden dat wij niet de gemeente zijn die voorop moet lopen wat betreft duurzaamheid en ontwikkeling ter bevordering van winning van schone energie. Als gemeente kunnen, en moeten, wij het goede voorbeeld geven als het gaat om groene alternatieven voor energie.

Wat willen we bereiken?

Geen uitbreiding windturbines, gemeente houdt regie windenergie

Wij vinden dat er in de gemeente Staphorst voldoende windenergie wordt opgewekt door de drie reeds aanwezige windturbines. Een uitbreiding van het aantal windturbines is niet gewenst.

Mogelijkheden duurzaamheidsmaatregelen bij monumenten

Wij willen met de mogelijkheden om de binnenkant van monumenten aan te passen, ook de mogelijkheid geven om energiebesparende verbouwingen te doen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie.

Onderzoek mogelijkheid bedekken gemeentelijke panden met zonnepanelen

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het bedekken met zonnepanelen van de daken van gemeentelijke instellingen, met oog voor totaalpakket aan groene alternatieven voor energie.

Actualiseren geuremissiekaart

Actualiseren nieuwe geuremissiekaart waarbij inzicht wordt verkregen in de huidige ontwikkelingsmogelijkheden in relatie tot geur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vervullen voortrekkersrol ikv duurzaamheid

Gemeente dient voortrekkersrol te vervullen op gebied van duurzaamheid.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Verduurzaming heeft nadrukkelijke aandacht en wordt actief meegenomen bij renovatie en/of nieuwbouwplannen. Er wordt rekening gehouden met kostenbewustzijn (lasten/baten). Dit sluit aan bij andere onderdelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 793 803 812 822
Baten 0 -26 -26 -26 -26
Resultaat 0 -767 -777 -786 -796

Taakveld 5 | Begraafplaatsen

Taakveld 5 | Begraafplaatsen

De uitvoering van de renovatie begraafplaats Staphorst is in de eindfase.

De eerste aanplant stamde nog uit eind jaren zestig. De beplanting was te groot geworden, de wortels ondermijnden de grafzerken en de struiken groeiden over de graven heen. Hierover kwam met enige regelmaat klachten van burgers.

Wat willen we bereiken?

Renovatie begraafplaats Staphorst

Renovatie begraafplaats, zodat sprake is van een goed onderhouden begraafplaats Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 259 262 264 267
Baten 0 -251 -255 -258 -262
Resultaat 0 -9 -7 -6 -5

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 4.749 5.012 300 4.412 4.458 4.503 4.550
Baten -3.282 -3.368 0 -3.282 -3.285 -3.289 -3.293
Resultaat -1.466 -1.644 -300 -1.131 -1.172 -1.214 -1.257

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Taakveld Volksgezondheid
Een andere wijze van berekening van kosten aan de GGD leidt tot een hogere last van ruim € 56.000 aan de GGZ. Er wordt nu gerekend met een bijdrage op basis van aantal jongeren < 18 jaar, voorheen was dit inwonertal.

Baten:
Taakveld Begraafplaatsen
Als geraamde opbrengst wordt de daadwerkelijke opbrengst 2015 als basis gebruikt. Hierdoor een extra opbrengst t.o.v. begroting 2016 ad €40.000.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 7: Volksgezondheid en Milieu
7.1 Volksgezondheid
  Nieuwe GR:
OD-IJsselland: overhead
    120.000 115.000 100.000  
7.2 Riolering
  Rioolverv.+afkopp. Staph. NW fase 1 528.000         0
  Afkoppelen Oosterparallelweg   144.400       0
  Rioolverv.+afkopp. Staph. NW fase 2   740.000       0
  Rioolverv.+afkopp. Staph. NW fase 3         675.000  
7.3 Afval
  Uitzetten ondergr. containers buitengeb. 24.000         0
7.4 Milieubeheer
  Energiebesparende
maatr. gem. gebouwen:
300.000         0
  Gem.huis, MCR en Noorderslag            
  Uitv.progr. Duurzaamheid (projectk.) 110.000 55.000 55.000 55.000   0
7.5 Begraafplaatsen
  Grootonderhoud
begraafplaats Staphorst
    140.000      
Totaal 962.000 939.400 315.000 170.000 775.000 0

Indicatoren

Indicatoren

Toelichting:
Het betreft hier de hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).
Bron: CBS, statistiek Huishoudelijk afval

 

Hernieuwbare elektriciteit

Jaar

Staphorst

Overijssel

2010

10,3

5,4

2011

11,7

4,7

2012

10

7,8

2013

13,7

6,7

2014

12

8,1

Eenheid: %

   

Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Toelichting:
Het betreft de hernieuwbare elektriciteit. Dit betreft elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

GGD IJsselland te Zwolle

Betrokkenheid GGD als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) bouwt voor gemeenten in IJsselland aan publieke gezondheid ‘Wij beschermen en bevorderen gezondheid'. Daarbij richten we ons op het verminderen van ongelijkheid in de kans op goede gezondheid onder bewoners van de regio IJsselland’ (Missie, juni 2011). GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van publieke gezondheid in Nederland.

GGD IJsselland voert de taken uit zoals deze in de wet Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen, zoals Jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, monitoring van gezondheid en advies over gezondheidsbeleid gemeenten, zorg voor publieke gezondheid bij crisis en rampen. GGD IJsselland werkt voor 11 gemeenten met in totaal ruim 517 duizend inwoners.
De dienstverlening Jeugdgezondheidszorg wordt voor 10 gemeenten uitgevoerd voor jeugd van 0-18 jaar. Hierin wordt een doorlopende lijn in georganiseerd met een samenhangende financieringssystematiek.
Het bestuur van GGD IJsselland heeft in 2014 de bestuurs-agenda ‘Vernieuwing vanuit basistaken” vastgesteld. Dit leidt tot twee ontwikkelprogramma’s: GGD als vertrouwde adviseur van gemeenten en Moderniseren governance.

N.V. Rova te Zwolle

Betrokkenheid ROVA als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten
ROVA heeft zich ontwikkeld tot een duurzaam dienstenbedrijf dat duurzame ontwikkeling begint bij het besef dat we een verantwoordelijkheid dragen naar toekomstige generaties en dat we zuinig moeten zijn op de schaarse grondstoffen die we elke dag verbruiken. ROVA streeft bij het beheren van de leefomgeving voortdurend naar optimalisatie langs vier thema’s:

- Milieu
Onze missie is om zorg te dragen voor een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van onze aandeelhoudende gemeenten. In die duurzame leefomgeving voelen mensen zich prettig, omdat ze er gezond kunnen wonen, werken en recreëren. In die leefomgeving is het niet meer vanzelfsprekend dat waardevolle grondstoffen worden verspild door ze eenmalig te gebruiken en op een laagwaardige manier te verwijderen.

- Service
Als uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten hebben wij een maximale focus op de dienstverlening aan de inwoners van onze gemeenten. Klantgerichtheid vertaalt zich in tevredenheid over onze dienstverlening. Wij investeren ook in voorlichting en educatie om inwoners bewust te maken van het effect van hun handelen op het milieu.

- Sociaal
De inzet, kennis en kunde van onze medewerkers vormen de basis voor ons succes. Onze medewerkers zijn daarom van grote waarde voor onze organisatie. Ons beleid is vanzelfsprekend gericht op de duurzame inzetbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers. Daarbij geven wij invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door ook werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

- Financieel
ROVA heeft haar doelstellingen op gebied van milieu altijd weten te combineren met een gezond financieel resultaat. De afgelopen jaren is een gestage omzetgroei gerealiseerd. Omzetstijging en financieel resultaat zijn echter geen leidende doelen. Het streven is om de beheerkosten voor de gemeenten zoveel mogelijk te beperken.


Speerpunten begroting 2015 - 2017
1. Van afval naar grondstof
• Verschuiving in verwerkingskosten door minder restafval en meer grondstoffen (gft afval, kunststoffen, papier, textiel, drankenkartons)
• Toename afschrijvingslasten a.g.v. investeringen in infrastructuur (ondergrondse afvalcontainers en vervanging minicontainers)

2. Excellente uitvoering
• Geen indexering op reguliere afvaltaken in de begroting 2015 doorvoeren (kostenstijgingen zoals dienstverlening door derden, cao verhoging personeelskosten, kostenstijgingen brandstoffen en dergelijke worden zoveel mogelijk via efficiencyverbeteringen in de begroting
van ROVA opgevangen).

Taakveld 1 | Volksgezondheid

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 661 620 831 860 889 919
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -661 -620 -831 -860 -889 -919

Taakveld 2 | Riolering

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.498 1.645 1.263 1.266 1.269 1.271
Baten -1.575 -1.539 -1.567 -1.567 -1.567 -1.567
Resultaat 76 -107 305 302 299 296

Taakveld 3 | Afval

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.330 1.365 1.266 1.267 1.268 1.270
Baten -1.416 -1.592 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438
Resultaat 87 228 172 170 169 168

Taakveld 4 | Milieubeheer

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 794 982 793 803 812 822
Baten -40 -28 -26 -26 -26 -26
Resultaat -754 -954 -767 -777 -786 -796

Taakveld 5 | Begraafplaatsen

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 465 399 259 262 264 267
Baten -252 -209 -251 -255 -258 -262
Resultaat -214 -190 -9 -7 -6 -5
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud