Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

Inhoud

Programma 5 | Sport, cultuur, recreatie en toerisme

 

 

 

Wij vinden dat de sportnota als basis moet worden gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Sportaccommodaties moeten zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

Er wordt een gemeentelijke planning ontwikkeld voor het maximum vastgestelde aantal evenementen waarvoor het activiteitenterrein, De Tippe, is aangelegd.

Onze mening is dat het zwembad ‘De broene Eugte’ een basisvoorziening is en daarom willen wij duidelijkheid verschaffen over de toekomst van het zwembad na 2018, wanneer de gemeentelijke bijdrage geheel zou stoppen.

De gemeente wil de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen, maar het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.

Belangrijk punt is de hoeveelheid natuur in de gemeente. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
5.1 Sportbeleid en activering B. Krale
5.2 Sportaccomodaties B. Krale
5.3 Cultuurpresentatie drs. T.C. Segers MBA
5.4 Musea drs. T.C. Segers MBA
5.5 Cultureel erfgoed B. Jaspers Faijer / B. Krale
5.6 Media drs. T.C. Segers MBA / mr. dr. S. de Jong
5.7 Openbaar groen en recreatie B. Jaspers Faijer / B. Krale

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Beleidsnota Recreatie en Toerisme 2009-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie Paasvuren Erfgoedverordening 2010-2016 gemeente Staphorst
Beleidsregel Criteria voor het realiseren van
kookhuisjes langs de Streek
Verordening inzake het in gebruik geven van het
Dienstencentrum
Beleidsregels sportsubsidies Verordening tot intrekking Subsidieverordening
sport- en recreatieverenigingen
Bomenbeleidsplan 2016-2030 (gemeentelijke bomen)  
Bomenlijst (kernen Rouveen, Staphorst Noord & Zuid
en Punthorst)
Bomenlijst (monumentale bomen)
Breedtesport projectaanvraag Staphorst verder in
beweging
Cultuurbeleid gemeente Staphorst 2014-2017
Ergoednota gemeente Staphorst 2013-2017
Evenementenbeleid
Gedragscode flora- en faunawet
Geurgebiedsvisie gemeente Staphorst
(2009 + aanvulling 2012)
Groenbeleidsplan Staphorst 2005-2015
Kadernota Sport gemeente Staphorst
Landschapsplan Staphorst
Monumentenlijst gemeente Staphorst
Notitie fietspaden gemeente Staphorst
Notitie Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf
buiten kampeerterreinen
Van Sober naar Rijk - Visie op de gebouwde omgeving
in het Reestdal
Visiedocument bibliotheek gemeente Staphorst

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid

Nieuw beleid voor Taakveld 5 | Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?
- Vlaggen vanaf de Kerktorens.
- Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten.

Wat gaan we daarvoor doen?
- De klim naar de galmgaten in de kerktorens is vanuit VCA en Arbo niet veilig en onverantwoord. Er zal gekeken worden in hoeverre dit geautomatiseerd kan plaatsvinden.
- Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsregelingen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Wat mag het kosten?
-De kosten voor het automatiseren van vlaggen is opgenomen in de lijst van investeringen (€35.000).

Nieuw beleid voor Taakveld 7 | Recreatie

Wat willen we bereiken?
- Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler.
- Realisatie oplaadpunten voor e-bikes en auto’s in recreatiegebieden.
- Subsidiemogelijkheden beter benutten.

Wat gaan we daarvoor doen?
Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler.
Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook bv de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto’s in recreatiegebieden.
In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten.
Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Taakveld 1 | Sportbeleid en activering

Taakveld 1 | Sportbeleid en activering

De gemeentelijke bijdragen zijn alleen ter bevordering van de breedtesport, en niet ten behoeve van de topsport. Echter, de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Mogelijk maken van breedtesport

Wij zijn voor het mogelijk maken van breedtesport. Daarbij passen sobere en functionele accommodaties, waarbij extra voorzieningen voor rekening komen van de gebruiker.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 117 88 88 89
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -117 -88 -88 -89

Taakveld 2 | Sportaccomodaties

Taakveld 2 | Sportaccomodaties

De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de veiligheid van iedere inwoner in de gemeente. Dit betreft onder andere veiligheid. Daarbij streven wij ernaar dat sportaccommodaties voor iedere inwoner toegankelijk zijn om te kunnen bewegen, ter bevordering van de breedtesport. Daarom wil de gemeente financieel bijdragen aan de noodzakelijke voorzieningen en vervangingsinvesteringen. De gemeente staat niet toe dat er enige vorm van luxe wordt gefinancierd op sportaccommodaties.

 

Wij vinden dat er ruimte voor discussie moet zijn over sport en de daarmee samenhangende zaken, in de raad. Wij vinden dat de sportnota als basis wordt gebruikt voor het nemen van beslissingen op ingediende aanvragen. In geval van onoverkomelijke politieke of financiële redenen kan daarvan worden afgeweken.

 

De coalitie is bereid bij te dragen aan het oplossen van de problematiek rond en op de bestaande locatie van motorclub AMBC. Vanwege de milieuproblematiek en de door omwonenden ervaren overlast zijn spoed en urgentie vereist.

 

Wij streven ernaar dat sportaccommodaties zo min mogelijk overlast veroorzaken voor directe omwonenden en andere betrokkenen.

 

Noot:
De fractie van de SGP houdt principiële bezwaren tegen de wedstrijdsport. Dit leidt er toe, dat de fractie bij zaken, die hierop betrekking hebben, zal kunnen tegenstemmen. Voor andere zaken die hier aan de orde komen, maakt die fractie haar afweging bij de behandeling.

Wat willen we bereiken?

Treffen van voorzieningen voor veilig onderkomen sportbeoefening

Wij willen iedere sportvereniging de mogelijkheid bieden om de noodzakelijke voorzieningen te treffen voor een veilig en praktisch onderkomen. Hierin willen wij als gemeente verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid en indien nodig vervangingsinvesteringen overwegen.

Kritisch bekijken huurcontracten sportaccommodaties

Wij willen de huurcontracten van en gemeentelijke bijdragen aan, de sportaccommodaties kritisch bezien. Onder andere om te borgen dat ter beschikking gestelde middelen ook daadwerkelijk worden gebruikt waarvoor zij bedoeld zijn.

Onderzoek mogelijkheden verplaatsing AMBC

Het college overlegt met AMBC of het onderzoeken van verplaatsing van het crossterrein een reëel haalbare en realistische mogelijkheid is. Gezien de problematiek en de mogelijke verplaatsing van het crossterrein AMBC worden de lasten voor een nieuwe locatie gezamenlijk met de motorclub gedragen. Dat betekent dat de eigen bijdrage van de AMBC volgens afspraak blijft op € 400.000. Het college komt met een lastenoverzicht voor de gemeente. De vertaalslag van meerkosten voor de gemeente worden in billijkheid en redelijkheid opgenomen in de begroting 2016. Wanneer de haalbaarheid van een alternatieve locatie niet mogelijk blijkt c.q. de meerkosten voor verplaatsing naar de mening van het college onredelijk zijn, zal de huidige locatie van de AMBC aangepast worden conform de reeds aangenomen plannen.

Verbetering accommodatie VV IJhorst

De velden zijn gemeentelijk eigendom. De huidige overeenkomst met de voetbalvereniging voorziet niet in groot onderhoud. Er zal een voorstel 'op maat' worden gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behoud Zwembad als basisvoorziening

Wij staan in voor het behoud van een eenvoudig zwembad met de basisvoorzieningen. Doel van het zwembad is het mogelijk maken van instructiezwemmen, bevordering van herstel bij ziekte, lichamelijk letsel, breedtesport en dergelijke. Hiervoor zijn wij bereid een - geringe - verantwoorde structurele bijdrage te doen voor de exploitatie na 2018.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 300 1.234 1.139 1.143 1.148
Baten 0 -141 -142 -143 -144
Resultaat -300 -1.093 -997 -1.000 -1.004

Taakveld 3 | Cultuurpresentatie

Taakveld 3 | Cultuurpresentatie

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 76 41 42 42
Baten 0 -5 -5 -5 -5
Resultaat 0 -71 -36 -37 -37

Taakveld 4 | Musea

Taakveld 4 | Musea

Wij willen de instandhouding en exploitatie van de museumboerderij bestendigen. Het museum behoort tot de cultuur van de gemeente en geeft de historische ontwikkeling weer. Echter, het museum dient financieel en organisatorisch wel ‘op eigen benen’ te kunnen staan.

Wat willen we bereiken?

Onafhankelijke museumboerderij

Wij willen dat de museumboerderij zo veel mogelijk financieel onafhankelijk van de gemeente wordt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verbeteren bereikbaarheid museumboerderij

Er zal onderzocht worden hoe en op welke wijze de toegankelijkheid voor de bezoekers van de museumboerderij kan worden gewaarborgd.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 50 50 50 50
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -50 -50 -50 -50

Taakveld 5 | Cultureel erfgoed

Taakveld 5 | Cultureel erfgoed

Wij willen daarbij het dorpsgezicht waarborgen om de identiteit en eigenheid van de gemeente te behouden, met oog voor het leef- en wooncomfort, met name in de vele monumenten die onze gemeente rijk is.

Wat willen we bereiken?

Behouden dorpsgezicht monumenten

Wij willen het dorpsgezicht behouden. Daarom moet worden gewaarborgd dat de gezichtsbepalende zijde van monumenten voor het oog intact en onaangetast blijft, gezien de monumentale waarden. Wij willen ervoor zorgen dat het achterhuis en binnenzijde naar lust en wensen kan worden aangepast voor voldoende leef- en wooncomfort.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vervullen goede signaalfunctie Rijksdienst

De gemeente vervult een goede signaleringsfunctie richting de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, in het belang van bewoners van rijksmonumenten.

Vlaggen op kerktorens

Via een memo zullen de verschillende opties worden uitgewerkt om te komen tot een onderbouwd voorstel voor de ARBO- technische aanpassingen van de kerktorens, waardoor er gevlagd kan worden op deze kerktorens.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vlaggen vanaf de kerktorens

De klim naar de galmgaten in de kerktorens is vanuit VCA en ARBO niet veilig en onverantwoord. Er zal gekeken worden in hoeverre dit geautomatiseerd kan plaatsvinden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Financiële ondersteuning gemeentelijke monumenten

Samen met de provincie wordt onderzocht welke stimuleringsmaatregelen gemeente en provincie kunnen opzetten om de gemeentelijke monumenten in stand te houden en te verbeteren. Daarnaast ligt er een koppeling met de verduurzaming van monumenten.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 72 72 72 72
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -72 -72 -72 -72

Taakveld 6 | Media

Taakveld 6 | Media

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 7 433 344 344 344
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat -7 -433 -344 -344 -344

Taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie

Taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie

Wij willen de plaatselijke evenementen niet belemmeren. Het gaat hier om de evenementen welke in de diverse kernen worden georganiseerd. Daarvoor is een activiteitenterrein, De Tippe, aangelegd. Wij vinden dat er een realistisch maximum wordt gesteld aan het aantal evenementen. Een gemeentelijke planning van al de gewenste evenementen zal daarvoor worden ontwikkeld. De verscheidenheid van de plaatselijke samenleving en dorpsgemeenschappen mag daarin tot uiting komen.

 

Er is veel natuur in de gemeente Staphorst. Wij vinden dat rustzoekers, recreanten en natuurliefhebbers daarvan moeten kunnen genieten.

Wat willen we bereiken?

Subsidiemogelijkheden recreatie en toerisme beter benutten

Bij alle projecten/investeringen worden nadrukkelijk de subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk benut.

Openstelling natuur t.b.v. educatie en recreatie

Wij zijn voor openstelling van de natuur ten behoeve van educatie, en recreatie door fiets- en wandelpaden. Daarbij dienen wij de dialoog aan te gaan met Staatsbosbeheer.

Aanleg fietspaden

Aanleggen van fietspaden. Door aanleg van fietspaden kan aangesloten worden op een netwerk van fietspaden buiten de gemeente.

 

Diverse activiteiten ikv bevorderen recreatie en toerisme

Diverse activiteiten in het kader van bevorderen recreatie en toerisme in de gemeente Staphorst.

Geen belemmering activiteiten op evenemententerrein

Wij belemmeren geen evenementen die worden georganiseerd op het daarvoor aangelegde activiteitenterrein. Voorwaarden worden in acht genomen door het treffen van maatregelen betreffende geluids- en alcoholoverlast.

Behouden Staphorstdagen

De drie karakteristieke Staphorstdagen, inclusief het avondprogramma, blijven de komende bestuursperiode volgens de vergunningsnormen die voor 2014 werden afgesproken, bestaan.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderzoek mogelijkheden activiteitenterrein Rouveen

We onderzoeken de mogelijkheid voor de realisering van een eenvoudig activiteitenterrein in Rouveen.

Evenementen goedkoper maken en eenduidigheid over activiteiten op de Tippe

De aanvragen voor een evenementenvergunning zullen voor een langere termijn worden verleend.

Marktterrein bestemmen als evenemententerrein

De bestemmingsplannen van het Marktterrein Staphorst en het Rieverster feestterrein zullen worden aangepast.

Recreatie ontwikkelen tot een economische pijler

Er is een vitaliteitsscan gemaakt van de recreatiebedrijven. Hier zit een economische component in. In zijn algemeenheid stellen wij dat R&T benaderd wordt vanuit de economische hoek. Een goed R&T klimaat genereert inkomsten waar de bedrijven maar ook de middenstand zijn voordeel uit haalt.

Realisatie oplaadpunten voor E-bikes en auto's in recreatiegebieden

In het overleg met de toeristische sector zal de toename van het gebruik van E-bikes als kans nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 1.068 1.075 1.081 1.093
Baten 0 -18 -18 -18 -18
Resultaat 0 -1.051 -1.057 -1.064 -1.075

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 3.727 3.213 307 3.051 2.808 2.820 2.838
Baten -248 -167 0 -163 -164 -166 -167
Resultaat -3.478 -3.045 -307 -2.887 -2.643 -2.655 -2.671

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Taakveld Media
Hierin zit een bedrag van € 90.000,= ter vervanging van ICT apparatuur Stichting Openbare Bibliotheek, deze gaat ten laste van reserve.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 5: Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
5.2 Sportaccomodaties
  V.V. IJhorst:
renov. veld incl. uitbr. verlichting
  p.m.       0
5.6 Media
  Openb. Bibliotheek: verv. autom. apparatuur   90.000       0
5.7 Openbaar groen en recreatie
  Herinrichting Boslaan   190.000       15.000
  Boomveiligheidsinspectie 2017   40.000       0
  Opstellen groenbeheerbestekken   15.000       0
  Vervangen boombeplanting Staphorst-Zuid     p.m.      
  Kappen i.v.m. iepziekte: 320 bomen   21.500       0
  Kappen i.v.m. iepziekte: 420 bomen     28.000      
  Herplant: 600 bomen     90.000      
  Flora- en Faunawet:
invent.- en uitv.maatr.
40.000         0
  Uitv. Landschapsplan:
houtsingelproj. Rouv.-Staphorst
2017 + 2018
  50.000       0
Totaal 40.000 441.500 118.000 0 0 17.335

Indicatoren

Indicatoren

% Niet-sporters

   

Jaar

Staphorst

Overijssel

2014

56,1

50,6

Eenheid: %

   

Bron: RIVM-zorgatlas

 

 

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Niet van toepassing

Taakveld 1 | Sportbeleid en activering

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 166 146 117 88 88 89
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -166 -146 -117 -88 -88 -89

Taakveld 2 | Sportaccomodaties

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.805 1.320 1.234 1.139 1.143 1.148
Baten -199 -138 -141 -142 -143 -144
Resultaat -1.606 -1.181 -1.093 -997 -1.000 -1.004

Taakveld 3 | Cultuurpresentatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 76 82 76 41 42 42
Baten -5 -6 -5 -5 -5 -5
Resultaat -71 -75 -71 -36 -37 -37

Taakveld 4 | Musea

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 50 50 50 50 50 50
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -50 -50 -50 -50 -50 -50

Taakveld 5 | Cultureel erfgoed

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 23 38 72 72 72 72
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -23 -38 -72 -72 -72 -72

Taakveld 6 | Media

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 343 344 433 344 344 344
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -343 -344 -433 -344 -344 -344

Taakveld 7 | Openbaar groen en recreatie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.264 1.233 1.068 1.075 1.081 1.093
Baten -44 -23 -18 -18 -18 -18
Resultaat -1.220 -1.211 -1.051 -1.057 -1.064 -1.075
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud