Programma 4 | Onderwijs

Inhoud

Programma 4 | Onderwijs

 

 

 

Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. De gemeente wil scholen ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang van de invoering van de Wet Passend Onderwijs.

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst.

Staphorst is landelijk gezien één van de jongste gemeenten. Wij streven naar een gemeente die er voor haar jeugd is, zonder onderscheid te maken tussen de zeer diverse achtergronden. Daarbij willen wij de gezondheid van de jeugd bevorderen en is het dus van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
4.1 Openbaar basisonderwijs mr. dr. S. de Jong
4.2 Onderwijshuisvesting mr. dr. S. de Jong
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleidskader

Beleid   Verordeningen
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC
van de gemeente Staphorst 2014
Ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van
de gemeente Staphorst 2014
  Verordening leerlingenvervoer gemeente Staphorst 2016
Verordening procedure overleg huisvesting onderwijs
Verordening tot intrekking van de verordening
subsidiëring godsdienstonderwijs Staphorst
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Staphorst

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

 Geen nieuw beleid op de verschillende taakvelden.

Taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs

Taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 0 0 0 0

Taakveld 2 | Onderwijshuisvesting

Taakveld 2 | Onderwijshuisvesting

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 658 659 660 661
Baten 0 -22 -22 -22 -22
Resultaat 0 -636 -637 -638 -639

Taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Het onderwijsbeleid krijgt lokaal vorm in het Lokaal Educatief Overleg. Er zijn veel ontwikkelingen binnen het onderwijs. Met ingang van 1 januari 2015 komt het onderhoud aan de schoolgebouwen voor rekening van de schoolbesturen. De invoering van de Wet Passend Onderwijs is eveneens een direct merkbare ontwikkeling voor de scholen. De gemeente wil de scholen hierbij ondersteuning bieden voor een geleidelijke overgang.

 

De gemeente Staphorst staat in voor het behoud van kleine scholen in de dorpskernen, zoals in IJhorst. Daarnaast is het van belang dat kinderen voldoende en goed bewegingsonderwijs ontvangen.

Wat willen we bereiken?

In beeld brengen gevolgen Wet Passend Onderwijs

Wij brengen samen met de scholen in beeld wat de gevolgen zijn bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs. Het gaat daarin niet alleen om de consequenties voor de schoolgebouwen. Ook heeft de invoering consequenties voor de ondersteuningsprofielen in de scholen.

Overdracht schoolgebouwen

Wij streven ernaar dat de schoolgebouwen in goede staat, zoals deze beschreven is in het gemeentelijk huisvestingsbeleid, worden overgedragen aan de schoolbesturen.

Handhaven combinatiefunctionaris

Wij zien er op toe dat de combinatiefunctionaris blijft, ook na het stoppen van de gemeentelijke bijdrage. Doel is waarborgen van kwalitatief hoogstaand bewegingsonderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

In stand houden kleine scholen d.m.v. ‘Staphorster Maat’

Voor het behoud van de kleine scholen in de diverse kernen zal in de komende raadsperiode gewerkt worden aan de ‘Staphorster maat’ wat betreft het minimum aantal leerlingen.

Onderzoek mogelijkheden zwemonderwijs i.k.v. veiligheid

Wij onderzoeken de mogelijkheden voor het faciliteren van zwemonderwijs in het kader van veiligheid. Daarbij zal gestreefd worden naar een win-win situatie voor zowel onderwijsinstellingen, het zwembad als de gemeente.

Burgerschapsvorming op agenda Lokaal Educatief Overleg

Wij zorgen er voor dat ‘burgerschapsvorming’, bijvoorbeeld in de vorm van een boomplantdag, op de agenda komt bij het Lokaal Educatief Overleg.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 917 922 930 934
Baten 0 -240 -240 -240 -240
Resultaat 0 -677 -682 -690 -694

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.894 1.826 1 1.576 1.581 1.590 1.596
Baten -303 -267 0 -262 -262 -262 -262
Resultaat -1.591 -1.559 -1 -1.314 -1.319 -1.329 -1.334

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Taakveld Onderwijshuisvesting
Als gevolg van verlaging doorberekende omslagpercentage van 3% naar 0,5% (nieuwe BBV voorschrift) ontstaat hier een voordeel, welke in programma 0 ( beleidsveld treasury) leidt tot een nadeel.

Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
In het verleden is geen rekening gehouden met het betalen van huur aan de scholen voor peuterspeelzaalwerk (W. de Zwijgerschool en Promes). Hierdoor ontstaat een last in de begroting van € 40.000,-.

Baten:
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De lening aan de gemeente van Willem de Zwijgerschool is afgelopen, dit leidt tot lagere baten ( € 9.000).

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Niet van toepassing

Indicatoren

Indicatoren

Achterstand onder jeugd

   

Onderwerp

Staphorst

Overijssel

% achterstandsleerlingen*

20,58

9,96

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % **

1,5

2,7

     

Periode: 2012

Eenheid: %

 

Bron: Verwey Jonker Instituut/DUO

 

 

Toelichting:
* Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs  dat kans heeft op een leerachterstand.
** Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Stichting dagelijks beheer MCR te Rouveen

Betrokkenheid Stichting Dagelijks Beheer MCR Rouveen als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

De gemeente geeft het publieksbelang en de behartiging hiervan vorm via de privaatrechtelijke weg door:
- de wettelijke zorgplicht voor het aanbieden van een ruimte voor gymlessen;
- het initiëren en te faciliteren van het multifunctionele karakter van de MCR vorm en inhoud te geven;
- ruimte te bieden aan het peuterspeelzaalwerk;
- de openbare bibliotheek een uitleenruimte ter beschikking te stellen.

Door deze private rechtsvorm constructie worden de beide andere gebruikers hierbij betrokken. Doel is:
1. meer functionaliteit bieden, onder meer een steunpunt van de apotheek;
2. het aanleggen van een weerstandsvermogen in het kader van toekomstig groot onderhoud.

Taakveld 1 | Openbaar basisonderwijs

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1 3 0 0 0 0
Baten -4 -3 0 0 0 0
Resultaat 3 0 0 0 0 0

Taakveld 2 | Onderwijshuisvesting

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 952 922 658 659 660 661
Baten -56 -29 -22 -22 -22 -22
Resultaat -896 -894 -636 -637 -638 -639

Taakveld 3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 940 901 917 922 930 934
Baten -243 -235 -240 -240 -240 -240
Resultaat -698 -666 -677 -682 -690 -694
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud