Programma 3 | Economie

Inhoud

Programma 3 | Economie

 

 

 

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. Het belang van plaatselijke werkgelegenheid is groot en wij willen een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven. Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers.

In aansluiting op het programma ‘openbare orde en veiligheid’, willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, in het bijzonder voor ondernemers, verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle vragen van en antwoorden aan ondernemers.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
3.1 Economische ontwikkeling B. Krale
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur B. Krale/ B. Jaspers Faijer
3.3 Bedrijvenloket B. Krale
3.4 Economische promotie B. Krale

Beleidskader

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Bedrijventerreinenvisie gemeente Staphorst Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Beleidsnota reclameborden Telecommunicatieverordening gemeente Staphorst
Beleidsnotitie hergebruik monumentale schuren Verordening forensenbelasting 2016
Beleidsnotitie open plekken Staphorst, 4e wijziging Verordening marktgelden 2016
Beleidsnotitie toepassing uitvoeringskader rood voor rood Staphorst Verordening op de markt te IJhorst
Beleidsnotitie vent- en standplaatsvergunningen Verordening op de Veemarkt
Detailhandelsvisie gemeente Staphorst Verordening op de warenmarkt voor de gemeente
Staphorst 2006
Horecanotitie gemeente Staphorst Verordening toeristenbelasting 2016
Industrielawaaibeleid De Streek Verordening winkeltijden gemeente Staphorst 2014
Kadernota Buitengebied Staphorst  
Nota Grondbeleid 2014-2017
Notitie nadere regels winkeluitstallingen en terrassen 2015
Toepassing uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid per taakveld

 Geen nieuw beleid op de verschillende taakvelden.

Taakveld 1 | Economische ontwikkeling

Taakveld 1 | Economische ontwikkeling

Naast de gevorderde en reeds gevestigde ondernemers, moet de gemeente er ook zijn voor startende ondernemers. Onder andere door redelijk en praktisch om te gaan met wet- en regelgeving. Daarbij is het delen van kennis en ervaring een belangrijk aspect.

 

Ook wil de gemeente de verantwoordelijkheid van de werkenden die begeleiding en extra aandacht nodig hebben benadrukken. Het gaat hierin om het faciliteren van de kwetsbare, en sociaal zwakkere in de samenleving. Dus de werkenden, waarbij daadwerkelijk een ‘beschutte werkplek’ noodzaak is, moeten zich kunnen blijven inzetten binnen sociale werkplaatsen als bijvoorbeeld Reestmond. De gemeente, en de gemeentelijke economie, is er voor iedereen.

 

Wij willen ondernemers en jongeren bij elkaar brengen met als doel een betere aansluiting van theorie in het onderwijs en praktijk in het bedrijfsleven; en omgekeerd. De werkzoekende jeugd wordt hierdoor een kans gegeven om op de juiste plek te functioneren.

 

Wij willen de ingezette groei en ontwikkeling van de bedrijventerreinen onderhouden, handhaven en uitbreiden. Bedrijventerreinen blijven nodig om in de lokale behoefte te kunnen voorzien. In het kader van vervoer en transport zal de bereikbaarheid en ontsluiting van de bedrijventerreinen specifieke aandacht vragen. De behoefte van ondernemers dient eerst in kaart te worden gebracht voordat nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Wat willen we bereiken?

Kennisdeling

Kennisdeling vindt plaats aan de bedrijfskennistafel door zowel vertegenwoordigers van ondernemingen en werkgevers, de raad, het college, de betrokken ambtenaren en andere direct betrokkenen bij de betreffende kennis en vraagstukken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Startende ondernemers

Wij willen startende ondernemers niet onredelijk belasten met wet- en regelgeving, onder andere betreffende de locatie van het bedrijf en andere ruimtelijke wet- en regelgeving. Verder willen wij als gemeente een faciliterende rol innemen ten opzichte van starters en start-ups. Daarnaast willen wij de regeldruk verminderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bewustwording ondernemers mogelijkheden lokale jeugd

Wij maken ondernemers en werkgevers bewust van de mogelijkheden van de lokale jeugd. Door proactief actuele zaken onder de aandacht te brengen kan er voor zowel ondernemer als jongere een positief resultaat worden behaald.

Social return gemeente

Het college onderzoekt de mogelijkheden van social return in de gemeentelijke organisatie. Daarmee kan de gemeentelijke overheid een voorbeeldrol vervullen.

Werk als basis

Werk is de basis voor een gezonde samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behoefte aan ruimte op industrieterreinen in kaart brengen

Wij gaan de behoefte aan ruimte op bedrijventerreinen in kaart brengen en inzichtelijk maken. Dit gebeurt voordat bestaande bedrijventerreinen worden uitgebreid of nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd.

Leegstand bedrijventerreinen tegengaan

Eind 2015 is industrieterrein Oosterparallelweg in exploitatie genomen. Hierbij vervult de gemeente een regierol. Tevens faciliteert de gemeente marktpartijen voor herontwikkeling bestaande en leegstaande panden.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 63 64 65 65
Baten 0 -61 -62 -63 -64
Resultaat 0 -2 -2 -2 -2

Taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur

De voorgenomen uitbreiding van de haven bij Meppel raakt de gemeente Staphorst. De beoogde uitbreidingslocatie valt binnen het grondgebied van onze gemeente. Wanneer het economisch verantwoord is voor de gemeente Staphorst om mee te werken, zijn wij bereid mee te werken aan de ontwikkeling en uitbreiding van de haven.

 

Het akkoord 'samen werkt beter' wil ruimte geven aan de versterking van de economie en de ecologie in Overijssel. Omdat onze gemeente een grote variant kent aan kwaliteitslandschappen, zal  Staphorst zich vooral richten op het bevorderen van de synergie tussen economie en ecologie, met als doel om het platteland te versterken.

Wat willen we bereiken?

Informerende rol bij uitbreiding haven Meppel

Wij willen een informerende rol van het college omtrent de uitbreiding van de haven bij Meppel. De gemeente Staphorst volgt actief de ontwikkelingen omtrent de voorgenomen uitbreiding van Meppel, maar nemen hier geen voortrekkersrol in.

Aanleg glasvezel

De gemeente vervult proactief een stimulerende rol in de aanleg van een glasvezelnetwerk, ten behoeve van het beschikbaar maken van snel internet voor burgers, agrariërs en ondernemers. Het gaat met name om de verbinding in het buitengebied en de Streek.

Opstellen akkoord ‘Samen werkt Beter’

Het bevorderen van synergie tussen economie en ecologie dmv op te stellen akkoord “Samen werkt Beter”.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 51 52 52 53
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -51 -52 -52 -53

Taakveld 3 | Bedrijvenloket

Taakveld 3 | Bedrijvenloket

De gemeente Staphorst is een gemeente met ondernemers en ondernemingen waar wij trots op zijn. De ondernemende cultuur en de daaruit voortvloeiende maakindustrie is een onmiskenbaar deel van de identiteit van de gemeente Staphorst. Het belang voor de plaatselijke werkgelegenheid is groot. Daarom willen wij een aantrekkelijke vestigingsplaats blijven voor ondernemers. Juist daarom zal de gemeente Staphorst zo min mogelijk drempels opwerpen voor de doorontwikkeling van het bedrijfsleven, innovatieve ondernemers en de regeldruk omlaag brengen.

 

Wij hebben grote waardering voor de innovatieve en kansrijke bedrijven en ondernemingen met personeel dat weet van aanpakken, handen uit de mouwen steken en een hoog arbeidsethos heeft. Staphorst biedt op dit moment werkgelegenheid aan circa 7.000 personen.

 

In aansluiting op het programma ‘Openbare orde en Veiligheid’ in deze begroting, willen wij ook de veiligheid voor ondernemers en ondernemingen verbeteren. Het door de
ondernemerskringen gefaciliteerde parkmanagement, speelt hierin een rol.

 

Daarnaast willen wij in de gemeente de dienstverlening, ook in het bijzonder voor ondernemers verbeteren. Daarom dient er één aanspreekpunt te zijn binnen de ambtelijke organisatie voor alle vragen van en antwoorden aan ondernemers.

Wat willen we bereiken?

Creëren veilige omgeving om te ondernemen

Wij willen een veilige omgeving creëren om te ondernemen. Parkmanagement op bedrijventerreinen krijgt in Staphorst meer en meer vorm; wij willen daarvoor de verdere uitbouw ervan in goed overleg met de ondernemerskringen faciliteren.

Inzetten bedrijvencontactpersoon / accountmanager

Wij zetten in op een bedrijvencontact persoon/accountmanager voor bedrijven met een centraal ondernemersloket waar alle ondernemers met al hun vragen terecht kunnen. Bij complexe(re) zaken werken wij met één aanspreekpunt binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast neemt de bedrijvencontactpersoon / accountmanager een rol in, en fungeert als klankbord en aanspreekpunt bij de in- en uitvoering van de Participatiewet.

Aansluiten bij platform ondernemers en werkgevers

De gemeente sluit aan bij een platform voor ondernemers en werkgevers, waarbij diverse betrokkenen zich laten vertegenwoordigen. Het platform dient toegankelijk te zijn voor alle ondernemers. De bovengenoemde bedrijvencontactpersoon vervult hierin een proactieve rol. Het doel van dit platform is het delen van kennis en het vergroten van kansen en mogelijkheden voor ondernemers. Het platform krijgt ook een belangrijke rol in de arbeidsparticipatie en zal zich daarin moeten ontwikkelen.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 47 47 47 48
Baten 0 -39 -40 -40 -41
Resultaat 0 -7 -7 -7 -7

Taakveld 4 | Economische promotie

Taakveld 4 | Economische promotie

Er zijn geen activiteiten die betrekking hebben op dit taakveld. Er is wel een financiële tabel aanwezig.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 7 7 7 7
Baten 0 -107 -109 -111 -112
Resultaat 0 100 102 103 105

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 202 202 0 168 170 172 173
Baten -201 -200 0 -208 -211 -214 -217
Resultaat -1 -2 0 40 41 42 44

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Baten:
Taakveld Economische promotie
Onder dit beleidsveld valt ook de opbrengst toeristenbelasting. Voor dit onderdeel was de begroting 2016 conservatief ingestoken, de werkelijkheid 2015 ligt al op een hoger niveau en dient als basis voor 2017.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 3: Economie/ ondernemen
3.1 Economische ontwikkeling
  Regio Zwolle:
bijdr. samenw. ec. Regio Zwolle
16.500         16.500
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
  Beveiliging bedrijfsterreinen 50.000         0
  Leader-III: lokale projectbijdragen 75.000         0
  Mutatieverw. kadaster rvk
Staph./Reestdal
  50.000       0
Totaal 141.500 50.000 0 0 0 16.500

Indicatoren

Indicatoren

Demografische druk (Groene + grijze druk tov 15-64 jaar)

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2010

59,9

51,9

2011

59,8

52,3

2012

60,6

53,4

2013

60,9

54,4

2014

61,8

55,1

2015

61,8

55,5

2016

61,3

55,7

Eenheid: %

   

Bron: CBS Bevolkingsstatistiek

   

Toelichting:
Het betreft hier de som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Vestigingen

   

Jaar

Staphorst

Overijssel

2008

132,7

91,2

2009

137,4

95,2

2010

132,7

96,5

2011

133,3

99

2012

132,6

99,6

2013

135,5

101,6

2014

136,4

104,9

2015

140,9

107,6

Eenheid: per 1.000 inw 15-64

   

Bron: LISA

 

 

 

Netto arbeidsparticipatie

Jaar

Staphorst

Overijssel

2011

70,3

67,4

2012

70,8

66,9

2013

68,9

66,3

2014

68,5

65,6

2015

69,3

66,3

Eenheid: %

   

Bron: CBS- Arbeidsdeelname

Toelichting:
Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

 

Jaar

Staphorst

Overijssel

2013

111

103

Eenheid: index

   

Bron: Atlas voor de Gemeenten

   

Toelichting:
Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen het verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt geproduceerd.

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Niet van toepassing

Taakveld 1 | Economische ontwikkeling

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 55 61 63 64 65 65
Baten -38 -61 -61 -62 -63 -64
Resultaat -17 0 -2 -2 -2 -2

Taakveld 2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 70 63 51 52 52 53
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -70 -63 -51 -52 -52 -53

Taakveld 3 | Bedrijvenloket- en regelingen

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 61 56 47 47 47 48
Baten -55 -39 -39 -40 -40 -41
Resultaat -6 -16 -7 -7 -7 -7

Taakveld 4 | Economische promotie

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 17 22 7 7 7 7
Baten -108 -100 -107 -109 -111 -112
Resultaat 91 78 100 102 103 105
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud