Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

Inhoud

Programma 1 | Openbare orde en veiligheid

 

 

 

Ons doel is dat iedere burger in Staphorst zich veilig voelt. Wij streven ernaar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance (o.a. aanrijdingstijd) op peil blijft. Er wordt grote waarde gehecht aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie en preventie staat voor ons op één. Het college zal werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Wij staan dan ook in voor het behoud van de brandweerkazerne in de gemeente Staphorst.

Voor het verbeteren van de veiligheid van vooral jongeren en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
1.1 Crisisbeheersing en brandweer drs. T.C. Segers MBA
1.2 Openbare orde en veiligheid drs. T.C. Segers MBA

Beleidskader

Beleidskader

Beleid             Verordeningen
Beleidslijn toepassing Wet BIBOB Algemene Plaatselijke Verordening
Beleidsnotitie de keten in beeld Reglement burgerlijke stand
Beleidsregel aanpak overlast Brandveiligheidsverordening 2010 gemeente Staphorst
Evenementenbeleid Handhavingsverordening
Horecanotitie gemeente Staphorst Mandaat huisverbod
Integraal veiligheidsplan gemeente Staphorst 2015-2018 Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Preventie- en handhavingsbeleid alcohol en drugs 2015-2018 Wegsleepverordening Staphorst
Protocol tijdelijk huisverbod  
Regeling brandveiligheid en hulpverlening
Uitvoering handhaving recreatief (nacht)verblijf
buiten kampeerterreinen

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid

Nieuw beleid voor Taakveld 2 | Openbare Orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken?
Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politiesteunpunten in IJhorst en Rouveen.

Taakveld 1 | Crisisbeheersing en brandweer

Taakveld 1 | Crisisbeheersing en brandweer

De brandweerkazerne moet in de gemeente Staphorst blijven; dat is wat wij willen. De bovengenoemde kwetsbaarheid en eigenheid in de dichte bebouwing met rieten daken, in de gemeente, geeft een verhoogd risico wanneer het onder andere gaat om (woning)branden. Daarnaast zijn de toegewijde vrijwilligers en andere betrokkenen onmisbaar voor de veiligheid in de regio.

 

De ambulancepost bij De Lichtmis functioneert naar behoren. De aanrijtijden binnen de gemeente zijn binnen de gestelde normen. Wij hechten veel waarde aan deze stationering. De motivatie daarvan heeft ook betrekking op de rijksweg A28.

 

Wat willen we bereiken?

Waardering brandweervrijwilligers en behoud kazerne huidige locatie

Wij hebben oog voor de gewaardeerde vrijwilligers van de brandweer in de moeilijke taken die zij uitvoeren. Daarbij streven wij ernaar dat de brandweerkazerne en ambulancepost binnen de gemeente Staphorst behouden worden. Het huidige voorzieningenniveau behouden we op het gewenste peil.

‘Vinger aan de pols’ houden bij intergemeentelijke samenwerking Veiligheidsregio

Wij houden een stevige vinger aan de pols bij het beleid van de intergemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid door middel van de Veiligheidsregio. Hier dragen wij de eigenheid, de kwetsbaarheid en identiteit van de gemeente Staphorst uit. Hierbij geldt ook dat er oog is voor hulpverlening aan kleinschalige ongevallen door hulpdiensten; dus niet alleen daadkrachtig optreden bij grote calamiteiten.

Brandweerkazerne Staphorst

Wij staan in voor het behoud van de fysieke kazerne in de gemeente Staphorst.

Wat gaan we daarvoor doen?

Ambulancepost Lichtmis met aanrijtijden binnen de normen

Wij staan in voor het behoud van de ambulancepost bij De Lichtmis. De aanrijtijd dient voor de gehele gemeente Staphorst binnen de normen te blijven.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 993 993 994 995
Baten 0 -47 -48 -49 -50
Resultaat 0 -946 -945 -945 -945

Taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid

Taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid

Wij willen dat iedereen in de gemeente Staphorst zich veilig voelt. Veiligheid (of: het gevoel van veiligheid) is een belangrijke factor in de kwaliteit van de leefomgeving in de gemeentelijke kernen en wijken. Daarbij dient in de samenwerking in de Veiligheidsregio IJsselland rekening te worden gehouden met de kenmerken van de gemeente Staphorst. Wij streven er naar dat het huidige voorzieningenniveau van de politie, de brandweer en de ambulance op peil blijft.

 

De unieke positionering vlakbij de snelweg A28, de karakteristieke rietgedekte boerderijen en de hoge mate van betrokkenheid van burgers in de dorpskernen; het zijn niet te onderschatten aspecten die invloed hebben op de concrete veiligheid in de gemeente Staphorst.

 

Gezien de ongewenste ontwikkelingen in de laatste jaren, wat betreft inbraken en woningbranden, is preventieve zorg en aandacht voor veiligheid van levensbelang. Daarbij vinden wij als coalitiepartners het zeer belangrijk dat deze zorg ook met de zeer gewaardeerde vrijwilligers bij de plaatselijke brandweerkorpsen, EHBO-ers etc. wordt ervaren. Verder vervullen de burgers van de gemeente Staphorst een zeer unieke positie binnen Nederland met de zogenaamde ‘stewards’ tijdens de jaarwisseling; zij zorgen onder andere voor een ordelijk verloop binnen de gemeente. Wij willen daar een faciliterende en stimulerende rol blijven innemen.

 

De coalitie hecht grote waarde aan de zichtbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de politie. Daarom zien wij erop toe dat het aantal -wettelijk- toegezegde wijkagenten daadwerkelijk in de gemeente komt en dat deze actief en zichtbaar zijn op straat.

 

Wij vinden dat preventie de beste manier is om veiligheid te creëren binnen de gemeente. Preventie kan op zeer diverse manieren. Voorlichting en communicatie spelen daarbij een grote rol, zoals de behandeling van verkeersregels binnen het basisonderwijs, maar ook door veilige verkeersverbindingen en zwemonderwijs.

 

Gezien de veiligheid van vooral jonge bezoekers, en de daarbij horende verantwoordelijkheid van de gemeente, moet het Ketenbeleid geëvalueerd worden. Ook willen wij wildkamperen in het buitengebied tegengaan. Daarnaast stimuleert en ondersteunt de gemeente de veiligheid in het lokale uitgaansleven in de totale gemeente.

Wat willen we bereiken?

Groter veiligheidsgevoel burger en ondernemer

Wij werken aan een groter veiligheidsgevoel bij burgers en ondernemers. Dit blijft niet slechts bij ‘goede voornemens’. Het college zal met een SMART-gericht plan van aanpak komen.

Voldoende wijkagenten, zichtbaar en actief

Wij dringen er bij de politie op aan, dat wijkagenten zoveel mogelijk zichtbaar in de wijk zijn. Daarnaast zien wij er op toe, dat de door het Rijk toegezegde aantal wijkagenten (één wijkagent per 5.000 inwoners) daadwerkelijk in de gemeente komt, en dat deze actief en zichtbaar zijn binnen de gemeente.

Stimuleren en ondersteunen veiligheid bij uitgaan

Wij stimuleren en ondersteunen de veiligheid bij het uitgaan in de gemeente Staphorst. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van publiek, horecaondernemers, gemeente en politie. Wij handhaven de huidige sluitingstijden van de horeca, de APV en waarderen de actuele werkwijze.

Preventieve voorlichting veiligheid en inbraak

Wij stimuleren veiligheid door preventief de burgers voor te lichten op veiligheidsaspecten in het verkeer en inbraakpreventie. Ook is daarbij aandacht voor het gebruik en de mogelijkheden van de sociale media.

Onderzoek en mogelijkheden cameratoezicht invalswegen

Door de aantrekkelijke ligging van Staphorst aan de A28 wordt het een gewild gebied voor het plegen van inbraken en mogelijk criminele activiteiten. Wij oriënteren ons als gemeente op en doen onderzoek naar, de mogelijkheden van het installeren van een camerasysteem c.q parkmanagement bij de toegangswegen / invalswegen van de bedrijventerreinen.

Toezicht en handhaving ketenbeleid

De gemeente houdt toezicht, handhaaft en evalueert het Ketenbeleid en treedt op tegen wildkamperen in het buitengebied. Daarnaast zorgt de gemeente voor bewustwording van de verantwoordelijkheid voor veiligheid en jeugd, bij ouders en/of eigenaren van gronden en opstallen waar keten zijn gevestigd.

Gebruik burgernet en AED

Wij stimuleren als gemeente het gebruik van Burgernet, en een dekkend netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED’s).

Wat gaan we daarvoor doen?

Faciliteren politiesteunpunt in IJhorst en Rouveen

Aan de politie zal gevraagd worden of er behoefte is aan extra politie-steunpunten in IJhorst en Rouveen.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1 207 209 211 214
Baten 0 -12 -12 -12 -13
Resultaat -1 -195 -197 -199 -201

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.231 1.325 1 1.199 1.202 1.205 1.208
Baten -62 -61 0 -59 -60 -61 -62
Resultaat -1.170 -1.265 -1 -1.140 -1.142 -1.144 -1.146

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 1: Openbare Orde en Veiligheid
1.2 Openbare Orde en Veiligheid
  Externe boa's t.b.v. parkeertoezicht   10.000       10.000
Totaal   10.000       10.000

Indicatoren

Indicatoren

 

Misdrijven    
Onderwerp Staphorst Overijssel
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners 0,3 1,7
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,1 4,2
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners 1,2 2,6
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners 2,5 5,1
Periode: 2015
Bron: CBS- geregistreerde criminaliteit & diefstallen
   
Toelichting: Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

 

Verwijzingen Halt
Jaar Staphorst Overijssel
2013 54,2 107,1
2014 35,7 148,9
Eenheid: per 10.000 inw. lft 12-17 jr
Bron: Bureau Halt

 

Hardekern jongeren van 12 tot en met 24 jaar
Jaar Staphorst Overijssel
2010 0 1,1
2011 0,3 1,1
2012 0,3 1,1
2013 0 1
2014 0 0,8
Eenheid: per 10.000 inwoners
Bron: Korps Landelijke Politiediensten (KLPD)
Jongeren met een delict voor de rechter
Jaar Staphorst Overijssel
2005 1,53 2,94
2006 2,3 3,07
2007 1,93 3,01
2008 1,67 2,95
2009 1,27 2,41
2010 1,14 2,32
2011 1,38 2,2
2012 0,97 2,21
Eenheid: percentage 12 t/m 21-jarigen
Bron: Verwey Jonker Instituut
Veel voorkomende vormen van criminaliteit
Tien vormen van veelvoorkomende criminaliteit. Deze delicten zijn gewogen naar impact voor het slachtoffer.
Delict Totaal in 2015 Totaal in 2014 Verschil (%) Per 10.000 inwoners
Woninginbraak 22 43 -48,8% 13.3
Inbraak uit schuur 9 11 -18,2% 5.4
Diefstal uit auto/ motor 21 17 23,5% 12.7
Diefstal van auto/ motor 4 3 33,3% 2.4
Zakkenrollen 4 1 300% 2.4
Bedreiging 18 19 -5,3% 10.9
Mishandeling 29 18 61,1% 17.5
Straatroof 0 0 0% 0
Overval 0 2 -100% 0
Vernieling 41 39 5.1% 24.8
Bron: AD misdaadmeter        

 

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle

Betrokkenheid Veiligheidsregio als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.
In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland werkt als brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening met gemeenten en andere partners samen in het voorkomen, bestrijden en beperken van de gevolgen van branden, ongevallen, rampen en crisis. Dit doen ze samen met en voor de regio IJsselland, een gebied met circa 500.000 inwoners. Met als motto: Veiligheid, voor elkaar!

Het ambitieniveau van het beleidsplan voor de periode 2015-2018 is om uiterlijk in 2018 de rol als betrouwbare partner te versterken en in de regio leidend te zijn in de samenwerking bij branden, incidenten en crises tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere partners. De medewerkers zetten hun professionaliteit in om samen met inwoners, bedrijven en instellingen te werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, tijdens en na een calamiteit.

Door het algemeen bestuur is op 23 maart 2016 gekozen voor een combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden de komende jaren voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op basis van een meer geobjectiveerde methodiek te weten het gemeentefonds. Op basis van de analyse van de jaarrekening 2014 en 2015 is de structurele component van het positieve rekeningresultaat in beeld gebracht. Daarnaast zijn door het managementteam van de veiligheidsregio toekomstige efficiëntie- en schaalvoordelen in beeld gebracht. In totaal kan een besparing van afgerond netto één miljoen euro structureel, met ingang van 2017, worden ingezet ter vermindering van de negatieve herverdeeleffecten. Besloten is om de twee overgebleven nadeelgemeenten Steenwijkerland en Staphorst voor een periode van drie jaar incidenteel te compenseren.

Na drie jaar wordt de verdeelmethodiek en de compensatie opnieuw geëvalueerd waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de verdeelmethodiek kan worden vergroot.

De veiligheidsregio heeft met de keuze voor een nieuw verdeelmodel een duidelijke stap gezet richting een meer geobjectiveerde verdeelmethodiek. Hierbij is rekening gehouden met de invloed van besluiten die in het verleden genomen zijn. Het streven is om het aandeel van het geobjectiveerde deel in de verdeelmethodiek in de toekomst te vergroten.
Voor Veiligheidsregio IJsselland blijft er nog een te realiseren taakstelling voor de ontoereikende BTW compensatie van structureel 260.000 euro (vanaf 2024). Dit nadeel is tijdens het proces van de regionalisering al in beeld gebracht.

Taakveld 1 | Crisisbeheer en brandweer

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 912 998 993 993 994 995
Baten -48 -49 -47 -48 -49 -50
Resultaat -865 -949 -946 -945 -945 -945

Taakveld 2 | Openbare orde en veiligheid

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 319 328 207 209 211 214
Baten -14 -12 -12 -12 -12 -13
Resultaat -305 -316 -195 -197 -199 -201
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud