Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

Inhoud

Programma 0 | Algemeen Bestuur en Organisatie

 

 

 

Voor de gemeente Staphorst is, naast het behoud van identiteit en eigenheid van de gemeente Staphorst, ook ambitie van de lokale samenleving van belang. Burgers en ondernemers worden betrokken bij de vorming van beleid om zo de transparantie en toegankelijkheid te bevorderen. De dienstverlening van de gemeente is veel meer (dan voorheen) gebaseerd op het constructief meedenken met initiatieven. Het college verbindt zich met haar samenleving, regisseert en stuurt op processen met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheden. Door de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, krijgt de gemeentelijke overheid meer taken en verantwoordelijkheden. Dat betekent eveneens dat inwoners meer verantwoording dragen en meer zullen participeren dan voorheen.

Bestuurlijk verantwoordelijk

Bestuurlijk verantwoordelijk

Nr. Taakveld Portefeuillehouder
0.1 Bestuur drs. T.C. Segers MBA
0.2 Burgerzaken mr. dr. S. de Jong
0.5 Treasury mr. dr. S. de Jong
0.61 OZB woningen mr. dr. S. de Jong
0.62 OZB niet-woningen mr. dr. S. de Jong
0.64 Belastingen overig mr. dr. S. de Jong
0.7 Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds mr. dr. S. de Jong
0.8 Overige baten en lasten mr. dr. S. de Jong
0.10 Mutatie reserves mr. dr. S. de Jong
0.11 Resultaat baten en lasten mr. dr. S. de Jong

Beleidskader

Beleidskader

Beleid              Verordeningen
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtige in een keuze situatie Regeling openstelling elektronisch verkeer Belastingen en WOZ
Beleidsregels briefadres GBA Reglement burgerlijke stand
Beleidsregels gevonden en verloren voorwerpen Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
Beleidsregels verminderen OZB-gebruik niet-woning Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011
Bestuursfilosofie Verordening basisregistratie personen (BRP)
Coalitieakkoord 2014-2018 Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie
Coalitieakkoord collegeprogramma Verordening hondenbelasting 2016
Regeling beheer GBA Verordening naamgeving en nummering (adressen)
  Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Staphorst
Verordening onroerende zaakbelasting 2016
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Nieuw beleid per taakveld

Nieuw beleid

Nieuw beleid voor Taakveld 2 | Burgerzaken

Wat willen we bereiken?
Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers.

Wat gaan we daarvoor doen?
Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Taakveld 1 | Bestuur

Taakveld 1 | Bestuur

De regionale samenwerking betreft meerdere niveaus en verbanden, bijvoorbeeld de Veiligheidsregio IJsselland en de GGD. Wij vinden dat de gemeente Staphorst een zelfstandige gemeente moet blijven. Hierbij moet uitgegaan worden van de eigen (bestuurs-)kracht. Dit geldt tevens voor de reeds bestaande samenwerking, zoals in bovengenoemde samenwerkingsverbanden.

 

Wij streven ernaar om in ons gemeentelijk aanbestedingsbeleid rekening te houden met zowel bedrijven in de gemeente, als bedrijven van buiten de gemeente. De gemeente heeft een inspanningsverplichting om lokale, kwalitatief sterke bedrijven zo maximaal mogelijk voor aanbestedingen in aanmerking te laten komen.

Wat willen we bereiken?

Borging legitimatie gemeenschappelijke regelingen

De gemeente neemt deel in verschillende gemeenschappelijke regelingen, met elk zijn eigen dynamiek. We willen dat de kaderstelling, sturing en beheersing, grip houden op een GR door de Raad voldoende is geborgd.

Het behouden van eigen democratische legitimatie

Gemeente Staphorst dient de eigen democratische legitimatie te behouden binnen elke vorm van intergemeentelijke samenwerking.

Realistische aanpak samenwerking andere gemeenten

Bij dit onderdeel wordt aangesloten bij het coalitieakkoord. Daar waar samenwerking mogelijk en leidt tot efficiënt werken en kostenbesparend zal deze samenwerking worden gezocht. Dit is en blijft een permanent gebeuren.

Vergroten onderaanneming

Mogelijkheden onderaanneming vergroten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 25 1.263 1.276 1.288 1.300
Baten 0 -54 -55 -55 -56
Resultaat -25 -1.210 -1.221 -1.233 -1.244

Taakveld 2 | Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

VOG voor vrijwilligers

Aan de hand van aanvragen die via de gemeente lopen wordt gemonitord welke (groepen) vrijwilligers nu niet voor het gratis VOG in aanmerking komen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vastleggen overall strategie Burgerparticipatie

De overall-strategie is vastgelegd in de nota Burgerkracht. In het handboek burgerparticipatie worden alle mogelijk te gebruiken instrumenten gebruikt.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 404 408 412 416
Baten 0 -292 -294 -295 -296
Resultaat 0 -112 -114 -117 -119

Taakveld 5 | Treasury

Taakveld 5 | Treasury

Treasury omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over, en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

 

Er zijn geen activiteiten voor het taakveld Treasury. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 13 14 14 14
Baten 0 -621 -614 -607 -540
Resultaat 0 607 600 593 526

Taakveld 6.1. | OZB-woningen

Taakveld 6.1. | OZB-woningen

De laatste jaren is de OZB extra verhoogd. Wij willen een pas op de plaats en de OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen.

Wat willen we bereiken?

OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen

Een extra verhoging van de OZB in de komende raadsperiode ligt niet voor de hand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 157 160 162 164
Baten 0 -1.412 -1.434 -1.455 -1.477
Resultaat 0 1.255 1.274 1.293 1.313

Taakveld 6.2 | OZB niet-woningen

Taakveld 6.2 | OZB niet-woningen

De laatste jaren is de OZB extra verhoogd. Wij willen een pas op de plaats en de OZB met niet meer dan de inflatiecorrectie verhogen.

 

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 24 24 25 25
Baten 0 -1.242 -1.261 -1.280 -1.299
Resultaat 0 1.218 1.236 1.255 1.274

Taakveld 6.4. | Belastingen overig

Wat willen we bereiken?

Meerjarenoverzicht lasten burgers

In de paragraaf lokale heffingen is voldoende aandacht besteedt aan de lasten voor de burgers.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 7 7 8 8
Baten 0 -52 -53 -54 -54
Resultaat 0 45 45 46 47

Taakveld 7 | Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds

Taakveld 7 | Alg. Uitk. en Ov. Uitk. Gem. fonds

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 0 0 0
Baten 0 -18.589 -18.625 -18.524 -18.702
Resultaat 0 18.589 18.625 18.524 18.702

Taakveld 8 | Overige baten en lasten

Taakveld 8 | Overige baten en lasten

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Bedragen x1000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 679 767 860 854
Baten 0 0 0 0 0
Resultaat 0 -679 -767 -860 -854

Taakveld 10 | Mutatie reserves

Taakveld 10 | Mutatie reserves

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle stortingen- en onttrekkingen uit dit taakveld.

Taakveld 11 | Resultaat baten en lasten

Taakveld 11 | Resultaat baten en lasten

Er zijn geen activiteiten voor dit taakveld. Er is wel een financiële tabel, zie onderstaand.

Wat mag het kosten?

Hieronder staat een totaal- overzicht van alle baten en lasten uit dit taakveld.

Toelichting afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Wat mag het kosten?

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 2.284 2.697 25 3.619 2.655 2.768 2.781
Baten -23.060 -22.758 0 -25.218 -22.334 -22.269 -22.425
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 20.776 20.061 -25 21.599 19.678 19.502 19.644
Toevoegingen en onttrekkingen Rekening 2015 Begroting 2016 Realisatie 2017 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Stortingen 6.387 1.202 0 0 860 598 558
Onttrekkingen -2.910 -2.489 0 0 -2.865 -2.925 -2.931
Mutaties reserves -3.476 1.287 0 0 2.006 2.327 2.374
Gerealiseerd resultaat 17.300 21.347 -25 21.599 21.684 21.829 22.017

Afwijkingen t.o.v. begroting 2016

Lasten:
Vanaf het jaar 2017 is er geen sprake meer van opslag van eigen uren op de verschillende taakvelden, maar worden deze geboekt binnen het programma “Overhead”. Dit leidt tot een daling van de lasten bij de verschillende taakvelden.

Taakveld Overige baten en lasten
Er is sprake van een hoger bedrag voor onvoorzien tov 2016. Dit komt doordat de last in de begroting voor de investeringen in 2017 op deze post wordt geboekt en in verband met nieuwe BBV regelgeving ,investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut, miv 2017 afgeschreven dienen te worden. Leidt hier tot extra last van ruim € 300.000, welke gecorrigeerd wordt bij mutatie reserve (opbrengst kant).

Baten:
Taakveld Treasury
Verlaging van de omslagrente van 3% naar 0.5% leidt tot een lagere opbrengst op dit onderdeel. Op andere onderdelen leidt dit tot een voordeel. Door verlaging van het rentepercetage is de onttrekking uit de reserve riolering lager. Hierdoor ontstaat een extra last in de begroting van €179.000,- Daarnaast valt een lening vrij van € 5 milj tegen 3%. Met de huidige rentestand ad 0% levert dit een nadeel op van € 150.000,-.

Taakveld Algemene uitkering
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds ligt op een hoger niveau dan in 2016 was begroot (€ 519.000).

Taakveld Belastingen
Voor het jaar 2017 is rekening gehouden met een areaal uitbreiding van 1% wat leidt tot een hogere opbrengst OZB, daarnaast zijn de belastingtarieven met 1% verhoogd.

Cirkeldiagram lasten

Cirkeldiagram baten

Nieuw beleid / Investeringen 2017

Nieuw beleid / Investeringen 2017

 

Omschrijving van de investering > 2016 2017 meerjarenbegroting 2018 - 2020 Last in begroting 2017
2018 2019 2020
Programma 0: Algemeen Bestuur en Organisatie
0.2 Burgerzaken
  Aanschaf stemmachines   10.000       0
Totaal   10.000       0

Indicatoren

Indicatoren

 Geen verplichte indicatoren voor programma 0.

Betrokkenheid verbonden partijen bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/ effecten

N.V. BNG te Den Haag

Betrokkenheid Bank Nederlandse Gemeenten als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
BNG Bank wil haar uitstekend risicoprofiel te allen tijde handhaven. Het beleid van de bank is erop gericht om begin 2018 dankzij winstinhouding en plaatsing van hybride kapitaal te voldoen aan de verwachte minimumeis van 3% voor de leverage ratio, de verhouding tussen het kernkapitaal en het balanstotaal van de bank. Vanaf 2018 zal in de berekening van de ratio de herwaarderingsreserve volledig meetellen. Indien de herwaarderingsreserve en de winst over de verslagperiode, na aftrek van uit te keren dividend, volledig meegeteld worden dan zou de leverage ratio eind 2015 op 2,9% zijn uitgekomen.

Op basis van uitgebreide discussies met medewerkers, management en commissarissen heeft de bank geconcludeerd dat ze haar positie als bankier van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang onverkort zal handhaven. Wel kan de ruimte die deze strategie biedt beter worden benut. De bank wil uitdrukkelijker een betrokken partner zijn en naar haar klanten in een proactievere rol komen. De bank wil zich explicieter profileren ten aanzien van duurzaamheid, richting klanten met name rond de thema's Energieakkoord en 'social return', richting beleggers met Socially Responsible Investment Bonds (SRI Bonds) en intern met een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering. Op de jaarlijkse Transparantiebenchmark, waar de transparantie van bedrijven wordt vergeleken, was BNG Bank de vierde financiële instelling van Nederland.

De aanhoudend lage marktrente veroorzaakt een dalende trend van de renteopbrengst uit de eigen middelen van de bank. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de politieke en economische ontwikkelingen binnen de Europese Unie. Gezien de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte nettowinst 2015.

N.V. Rendo te Meppel

Betrokkenheid Rendo als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.
Mede-eigenaar zijn van een netwerkbedrijf, ter voorkoming van misbruik van de monopoliepositie en zorg dragen voor een stabiele en veilige levering.

De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel:

A. het (doen) distribueren en het (doen)transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas en warmte;
B. het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributienetten met annexen voor energie;
C. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
D. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

N.V. RENDO opereert in een gereguleerde markt. Elke drie tot 5 jaar stelt de ACM de maximale tarieven vast. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 tot 5stappen. De tarieven kunnen in een reguleringsperiode zowel omhoog als omlaag gaan als gevolg van gewijzigde inschatting van het efficiënte kostenniveau aan het einde van een reguleringsperiode ten opzichte van het startpunt. Ongeacht de richting van de tariefs-ontwikkeling, bevat de reguleringssystematiek een prikkel voor RENDO om te komen tot kostenbesparing om zo de aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden.

N.V. Vitens te Zwolle

Betrokkenheid Vitens als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten
Het produceren, distribueren en leveren van drinkwater aan onze inwoners en ondernemers en de daarbij horende dienstverlening.

Doelstellingen
1. Zorg dragen dat Vitens nu en de komende jaren haar primaire taak kan blijven vervullen. Met de huidige kwaliteitsniveaus (voor product, levering, dienstverlening, assets en medewerkers) als basis (hygiënefactoren).
2. Werken aan een hogere klanttevredenheid.
3. Versterken merk als waterautoriteit door werken aan innovatie en bewustwording bij de klant (door product en services).
4. Het niet verhogen van de drinkwatertarieven, waarbij geen concessie wordt gedaan aan de hygiënefactoren.

Beleid
• Tarieven: streven naar lage tarieven, waarbij gestuurd wordt op een resultaat gelijk aan het maximum van de WACC; jaarlijkse efficiency verbetering;
• Continuïteit: Solvabiliteit > 30%;
• Dividend: 40% - 75% van het resultaat, rekening houdend met de continuïteit;
• Schuldpositie niet laten stijgen/ licht afbouwen.
Opmerking/toelichting:
Regulering (WACC) heeft impact op het bedrijfsresultaat van Vitens. Door de sterk dalende 10-jaars rente is de WACC gedaald van 6,0% in 2012 naar 4,2% in 2016. De WACC zal na 2017 verder dalen. De WACC is bepalend voor de maximale EBIT (bedrijfsresultaat excl. Rentekosten) die Vitens mag behalen (max. rendement op geïnvesteerd vermogen);

Strategie 2015-2017
Bij de start van de herijking is vastgesteld dat de primaire taak de basis blijft. De belangrijkste opdracht is en blijft het continu leveren van betrouwbaar drinkwater tegen zo laag mogelijke kosten, er is geconcludeerd dat de organisatie klantgerichter moet worden. Daarom transformeert de focus van Operational Excellence naar Customer Excellence: Vitens wil excellente dienstverlening voor haar klanten. Dit is een van de twee strategische doelen. Het andere doel richt zich op een duurzame inzet van de bronnen en middelen, zodat Vitens ook op de lange termijn kan zorgen voor betrouwbaar en goed drinkwater. Om deze doelen te behalen zijn er negen strategische programma’s geformuleerd.

N.V. Enexis te 's-Hertogenbosch

Betrokkenheid Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

Publiek belang
Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.

Missie en Visie
Iedereen wil altijd en overal energie kunnen gebruiken. Efficiënt gebruik van energie uit steeds meer duurzame opwekking is hiervoor noodzakelijk. We willen dan ook veilig, betrouwbaar, betaalbaar en klantgericht energie distribueren. En samenwerken met andere organisaties aan duurzame en verantwoorde energie voor vandaag en morgen.

Doelstelling
Enexis is sinds 30 september 2009 een zelfstandig bedrijf en beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. De netbeheer-derstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
De vennootschap heeft ten doel:
a. het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
b. het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.

Ambitie
Als gevolg van de Elektriciteits- en Gaswet is Enexis een monopolist. Wil echter niet als monopolist ervaren worden. Het is daarom de ambitie om de dienstverlening zo vorm te geven dat Nederlanders denken: ‘Als ik kon kiezen, koos ik voor Enexis’.

Strategie
Enexis werkt aan de herijking van haar strategie die in 2017 wordt gepresenteerd. Aan de hand daarvan wordt een nadere invulling gegeven aan de toekomstige samenwerking. De alliantie tussen Enexis en provincie biedt door zowel concrete en strategische samenwerking een belangrijk fundament voor het kunnen behalen van de energiedoelstellingen ten aanzien van CO2 reductie en Groene groei in Noord-Brabant.
In september 2016 wordt door de toezichthouder ACM bekend gemaakt hoe het nieuwe methodebesluit er uit ziet. Hiermee wordt bekend wat de basis is voor de vaststelling van de toegestane inkomsten in deze reguleringsperiode. Op basis van het methodebesluit rekent Enexis vervolgens haar bedrijfsvoering door.
Daarnaast wordt in 2017 ook nog een nieuwe strategie vastgesteld, waarbij nog geen inzicht is welke impact dit heeft op de financiële situatie binnen Enexis. In 2017 is het de verwachting dat het streefdividend kan worden uitgekeerd op basis van de winst 2016, maar vanaf 2018 is dit onzeker.

Wadinko B.V. te Zwolle

Betrokkenheid Wadinko als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

Het stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid in het werkgebied met risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken. Dit door deel te nemen in ondernemingen en vennootschappen met name die tot doel hebben het stimuleren van en het deelnemen in ontwikkelingen en projecten op het gebied van kunststoffen en milieutechnieken.

In de aandeelhoudersvergadering van 05 juni 2015 is het beleid voor de jaren 2016-2020 goedgekeurd. Het huidige beleid zal worden voortgezet met als doelstelling:
- de activiteiten voort te zetten in lijn met het huidige beleid;
- de maximale initiële investering per participatie te verhogen naar € 5 milj.;
- In de periode 2016 – 2021 jaarlijks € 1.194.500 dividend uit te keren;
- 5.000 arbeidsplaatsen in 2020 bij Wadinko participaties;
- gemiddeld 4% rendement op het Eigen Vermogen;

Op basis van de jaarrekening werd aanvullend op voorstel van de directie besloten:
- tot investeren in maatschappelijke thema’s;
- nog meer bevorderen samenwerking tussen de ondernemers in de regio.

CBL Vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch

Betrokkenheid CBL Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds (CBL: Cross Border Lease).

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag afgerond $ 19,1 mln. is door JP Morgan in de verhouding 50% - 50% uitbetaald aan RWE en de vennootschap. Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, $ 275 mln. Eind juni is het CBL geliquideerd. Op het moment wordt nog een bedrag van $ 1 mln. aangehouden voor eventuele nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat dit bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

Vordering op Enexis B.V. te 's-Hertogenbosch

Betrokkenheid Vordering op Enexis als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds. Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de verkopende aandeelhouders van Essent.

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard.
De vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier tranches:
- 1e tranche: EUR 450 mln., looptijd 3 jaar, rente 3,27%; vervroegd afgelost in januari 2012.
- 2e tranche: EUR 500 mln., looptijd 5 jaar, rente 4,1%; vervroegd afgelost in oktober 2013.
- 3e tranche: EUR 500 mln., looptijd 7 jaar, rente 4,65%; vervroegd afgelost in april 2016.
- 4e tranche: EUR 350 mln., looptijd 10 jaar (tot 30 september 2019), rente 7,2%

Op basis van de aanwijzing van de Minister van Economische Zaken is de 4e tranche van € 350 miljoen geoormerkt als mogelijke toekomstige conversie naar het eigen vermogen. Op 30 september 2016 is de jaarlijkse rente over deze tranche, een totaalbedrag van € 25.200.000, uitgekeerd aan de aandeelhouders. Op het moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd worden in eigen vermogen.

Verkoop vennootschap B.V. te 's-Hertogenbosch

Betrokkenheid Verkoop Vennootschap als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:
1. namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
2. het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling alle (fiscale) claims, te weten EUR 29.768.308. Het restantbedrag in het General Escrow Fonds EUR 83.090.962,93 is door JP Morgan uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV.
Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is in een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten.

CSV Amsterdam B.V. te 's-Hertogenbosch

Betrokkenheid CSV Amsterdam als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult:
1. Namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON;
2. Namens de verkopende aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO B.V. (“Waterland”);
3. Het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. verkoop Attero is gestort.

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat een eventuele schadeclaim wordt gevoerd tegen de Staat en dat claims (die door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) kunnen worden ingediend) worden afgewikkeld.
Conform de verkoopkoopovereenkomst zal de escrow-rekening tot 5 jaar na completion blijven staan voor de afwikkeling van potentiële claims van Waterland.

Publiek belang elektriciteitsproductie B.V. te 's-Hertogenbosch

Betrokkenheid Publiek Belang Elektriciteitsproductie als verbonden partij bij te bereiken gemeentelijke doelstelling/effecten.

Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE, was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a. eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta NV, tevens eigenaar van EPZ, heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE bij de rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (“PBE). In 2010 is op gezamenlijk initiatief van de aandeelhouders van PBE en de provincie Zeeland als belangrijkste aandeelhouder van Delta N.V. een bemiddelingstraject gestart om het geschil tussen partijen op te lossen.

In 2011 is dit bemiddelingstraject succesvol afgerond. Op 30 september 2011 is, 2 jaar na de verkoop van de aandelen Essent, het 50% belang EPZ alsnog geleverd aan RWE. PBE blijft bestaan met een beperkt takenpakket. PBE zal de zaken afwikkelen die uit de verkoop voortkomen. Daarnaast is PBE verplichtingen aangegaan in het kader van het Convenant borging publiek belang kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V.

Binnen PBE is nog een bedrag tussen de € 1,6 mln. (merendeel aan delenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn afgesloten.

Taakveld 1 | Bestuur

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 1.525 1.411 1.263 1.276 1.288 1.300
Baten -66 -43 -54 -55 -55 -56
Resultaat -1.459 -1.368 -1.210 -1.221 -1.233 -1.244

Taakveld 2 | Burgerzaken

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 610 624 404 408 412 416
Baten -269 -310 -292 -294 -295 -296
Resultaat -341 -314 -112 -114 -117 -119

Taakveld 5 | Treasury

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 75 29 13 14 14 14
Baten -1.873 -1.450 -621 -614 -607 -540
Resultaat 1.798 1.421 607 600 593 526

Taakveld 6.1 | OZB- woningen

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 274 277 157 160 162 164
Baten -1.352 -1.390 -1.412 -1.434 -1.455 -1.477
Resultaat 1.078 1.113 1.255 1.274 1.293 1.313

Taakveld 6.2 | OZB niet-woningen

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 0 0 24 24 25 25
Baten -1.166 -1.207 -1.242 -1.261 -1.280 -1.299
Resultaat 1.166 1.207 1.218 1.236 1.255 1.274

Taakveld 6.4 | Belastingen overig

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 15 15 7 7 8 8
Baten -50 -48 -52 -53 -54 -54
Resultaat 36 33 45 45 46 47

Taakveld 7 | Alg. Uitkering en Ov. Uitkering gemeentefonds

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten -1 0 0 0 0 0
Baten -18.285 -18.310 -18.589 -18.625 -18.524 -18.702
Resultaat 18.286 18.310 18.589 18.625 18.524 18.702

Taakveld 8 | Overige baten en lasten

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten -396 340 679 767 860 854
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat 396 -340 -679 -767 -860 -854

Taakveld 11 | Resultaat rek. baten en lasten

Bedragen x1000
Exploitatie Rekening 2015 Begroting 2016 Begroting 2017 Meerjarenbegroting 2018 Meerjarenbegroting 2019 Meerjarenbegroting 2020
Lasten 183 0 0 0 0 0
Baten 0 0 0 0 0 0
Resultaat -183 0 0 0 0 0
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud